Справки и удостоверения

Вид на справката Описание/съдържание на справката Формат Цена  
       
Обща пазарна статистика за  период
Информация за всички търгувани емисии ценни книжа за период Емисия; търгуван обем (лотове); оборот (лв.); брой сделки; средно-претеглена, най-висока и най-ниска цена; дата на последна сделка; пазарен сегмент 50.00 лв.
       
Справки за отделна емисия ценни книжа
   Справка за период, включваща всички сделки през съответния период Борсов код на емисията, дата на сделката, обем (лотове) на сделката, единична цена, валута на цената, обща стойност на сделката (лв.) 50.00 лв.
Хартиен носител 50.00 лв./до 5 страници (за горницата - доплащане по 2.00 лв./стр.)
  Справка за период, включваща всички сделки за периода, обобщени на дневна база Борсов код на емисията, дата, общ търгуван обем (лотове) за деня, средно-претеглена цена (във валутата на търговия), минимална цена (лв.), максимална цена (лв.), общ оборот за деня (лв.), брой сделки за деня 50.00 лв.
Хартиен носител 50.00 лв./до 5 страници (за горницата - доплащане по 2.00 лв./стр.)
  Удостоверение за период за счетоводни цели Емисия; последна средно-претеглена цена за периода и съответната дата; минимална, средно-претеглена и максимална цена за периода; общ търгуван обем и оборот през периода; общ брой сделки за периода Хартиен носител с борсов печат 50.00 лв.
  Удостоверение за дата на регистрация и/или прекратяване на регистрацията на дадена емисия за търговия на БФБ-София   Хартиен носител с борсов печат 50.00 лв.
  Удостоверение за цена, издавано на наследници-физически лица за данъчни цели Емисия, последна средно-претеглена цена към определена дата, съответните дати Хартиен носител с борсов печат Без такса
         
Справки, предназначени за членовете на БФБ-София
  Сделки на инвестиционен посредник за период Номер на сделката, контрагент по сделката, емисия, обем (лотове), единична цена, валута, оборот (лв.), дата, вид на сделката (регулиран/извън регулиран пазар) Без такса
  Обобщена информация за сделките на инвестиционните посредници за период Борсов член, брой сделки, оборот (лв.), обем (лотове) Без такса
  Обобщена информация за основните видове сделки на инвестиционен посредник за период Пазарен сегмент (вид сделки), брой сделки, обем (лотове), оборот (лв.) 50.00 лв.
       
Копия от документи
  За документи, постъпили в Борсата посредством системата EXTRI, или документи, постъпили в Борсата през текущата календарна годин   Електронен формат 2.00 лв./страница, но не по-малко от 50.00 лв.
Хартиен носител с борсов печат 5.00 лв./страница, но не по-малко от 100.00 лв.
  За документи, постъпили в борсата през минали календарни години   Електронен формат 5.00 лв./страница, но не по-малко от 100.00 лв.
Хартиен носител с борсов печат 5.00 лв./страница, но не по-малко от 200.00 лв.
         
Специфични справки     100.00 лв. за един човекочас


Всички цени са с включен ДДС. Цените са в сила от 02.11.2016 г.