Законовата рамка, регламентираща капиталовия пазар в България е напълно хармонизирана с Европейски директиви в областта.

Дългосрочна държавна политика за стимулиране на капиталовия пазар свързана с освобождаването от данъчно облагане на капиталовите печалби на физическите и юридическите лица, реализирани от сдекли с ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар.

Българска Фондова Борса  - София АД осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, въз основа на Правилник за дейността, който се приема от Съвета на директорите на дружеството.