Спарки АД-Русе


Данни за емисията
Наименование Спарки АД-Русе
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите София Аргирова
Адрес ул. Розова долина 1
Град Русе
Пощенски код 7000
Телефон +359 82/ 885 400
Интернет страница www.sparkygroup.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Среднопретеглена цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
SPV Раздаване на дивидент 2008-07-10 20.000 1.01522842639594  
SPV Увеличаване на капитала (резерви) 2008-07-10 20.000 4 9 000 000 2008-12-05