Никотиана БТ Холдинг АД-София


Данни за емисията
Наименование Никотиана БТ Холдинг АД-София
Отрасъл Професионални дейности и научни изследвания
Директор за връзки с инвеститорите Михаил Михов
Адрес ул. Княгиня Клементина № 39
Град София
Пощенски код 1618
Телефон +359 2/ 963 28 88; 963 28 89; 963 50 52
Интернет страница www.nicotianabt.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции