Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/


Данни за емисията
Наименование Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Гинка Николова
Адрес ул. Александър Стамболийски 22
Град Асеновград
Пощенски код 4230
Телефон +359 331/ 626 80; 626 85; 645 80; 631 87
Интернет страница www.bulgartabac.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции