Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/


Данни за емисията
Наименование Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Гергана Христозова
Адрес бул. Васил Левски 4
Град Хасково
Пощенски код 6300
Телефон +359 38/ 665 123; 622 211
Интернет страница

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции