Армейски Холдинг АД-София


Данни за емисията
Наименование Армейски Холдинг АД-София
Отрасъл Професионални дейности и научни изследвания
Директор за връзки с инвеститорите Цветанка Лазарова
Адрес бул. Цар Освободител № 33
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 986 35 83
Интернет страница www.arm-hold.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции