Армейски Холдинг АД-София


Данни за емисията
Наименование Армейски Холдинг АД-София
Сектор по КИД-2008 Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008 7010 - Дейност на централни офиси
Директор за връзки с инвеститорите Димитър Цветанов
Адрес бул. Цар Освободител 33
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 986 35 83
Интернет страница www.arm-hold.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции