Тракийско пиво АД-Пазарджик


Данни за емисията
Наименование Тракийско пиво АД-Пазарджик
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Мария Димитрова Биджева
Адрес бул. Стефан Стамболов 2
Град Пазарджик
Пощенски код 4400
Телефон +359 34/ 44 54 65
Интернет страница http://www.trakpivo.com/

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции