Светлина АД-Сливен


Данни за емисията
Наименование Светлина АД-Сливен
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Гинка Апостолова
Адрес бул. Стефан Караджа 6
Град Сливен
Пощенски код 8800
Телефон +359 44/ 663 213; 663 193; 662 268
Интернет страница www.svetlina-sliven.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции