Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-09-2016 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено на 27.09.2016 г. заседание на Съвета на директорите на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), съгласно решението на ОСА от 28.06.2016 г. за разпределяне на дивидент, са приети следните условия за изплащането му:
- Начален срок за изплащане на дивидента: 28.11.2016 г.
- Краен срок за изплащане на дивидента: 30.12.2016 г.
27-09-2016 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление за промяна на дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-09-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-09-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
На основание чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Би Джи Ай Груп АД уведомява обществеността за получено уведомление за разкриване на дялово участие от Дикенс Огенеруему Саноми.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-09-2016 - Друга информация

В БФБ-София АД е постъпило уведомление съгласно чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, относно търгово предложение, както следва:
- Дружество, обект на предложението: Складова техника АД-Горна Оряховица
- Борсов код: SLA;
- ISIN код на емисията: BG11SKGOAT17;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Брой акции в емисията: 281 968 бр.;
- Предложител: Фаворит Холд АД-София (6A9);
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Фаворит АД;
- Брой на акциите, притежание на предложителят: 188 005 бр. (66,68 %);
- Брой на акциите, обект на предложението: 93 963 (33.32 %);
- Предлагана цена за една акция: 26,90 лв.;
- Ежедневници, в които е публикувано предложението: в. Капитал дейли и в. Сега от 21.09.2016 г.;
- КФН е издала разрешение за публикуване
26-09-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), както следва:
Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 08.11.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред:
- Избор на нов член на Съвета на директорите с цел попълване на състава му. Проект на решение: Избира Елка Николова Каменова Цанкова за нов член на СД с 5-годишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.11.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.10.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.10.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-09-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2016 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
Поради отписване на Кепитъл Консепт Лимитед АД като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, се прекратява регистрацията на емисията акции, издадена от Кепитъл Консепт Лимитед АД, ISIN код BG1100074084, борсов код WCO, считано от 26.09.2016 г.
21-09-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
На проведено извънредно ОСА от 21.09.2016 г. на Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) са взети следните решения:
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като членове на Надзорния съвет Любомир Иванов Васев и Красимир Петков Руев;
Избира за нов член на Надзорния съвет Ангел Борисов Ангелов и Ангел Василев Павлов.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2016 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR)
Във връзка с постъпило заявление за допускане до търговия на “Пазар на права” от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) уведомяваме за следното:
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 29.09.2016 г.
- Присвоен борсов код на емисията права: RPRM
20-09-2016 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.06.2016 г., последващо оповестяване пред обществеността на съобщение по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно, публикации във в. Сега от 19.09.2016 г. и в. Телеграф от 19.09.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 20.09.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник ИП Авал Ин АД от 20.09.2016 г., относно увеличаване на капитала на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR), с нареждане на директора по търговия, на основание чл. 30, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилник за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия емисия права при следните параметри:
- брой акции преди увеличението: 616 250;
- брой на издадените права: 616 250;
- брой акции, предложени за записване: 5 546 250;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/9;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 9;
- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 250 000 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
- ISIN код на правата: BG4000010166;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 3.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: ще бъде оповестен допълнително;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 12.10.2016 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 29.09.2016 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 14.10.2016 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 21.10.2016 г.;
- начална дата за записване на акциите: 29.09.2016 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.11.2016 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Авал Ин АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Алианц банк България АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК или към 27.09.2016 г. /вторник/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 21.09.2016 г. /сряда/.
Проспекта за увеличението на капитала на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата