Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.06.2014 г., публикации във в. Труд от 20.10.2014 г. и в. Капитал Дейли от 20.10.2014 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 21.10.2014 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник Райфайзенбанк (България) ЕАД от 20.10.2014 г. относно увеличаване на капитала на Корадо-България АД-Стражица (4KX), Ви уведомяваме за следното:
- брой акции преди увеличението: 6 202 290;
- брой на издадените права: 6 202 290;
- брой акции, предложени за записване: 2 884 786;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 2,15/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2,15;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 442 393 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 4KXX;
- ISIN код на правата: BG4000006149;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 2.75 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 25.11.2014 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 27.11.2014 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.12.2014 г.;
- начална дата за записване на акциите: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 18.12.2014 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 25.06.2014 год.
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 23.06.2014 год.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-10-2014 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7)
Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7) представя уведомление за начален баланс при производство на ликвидация.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Друга информация

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Съветът на директорите на Сити Пропъртис АДСИЦ съобщава, че е предоставил пред КФН и БФБ, финансовия отчет на дружеството за третото тримесечие на 2014 г. Всеки желаещ да се запознае със съдържанието на отчета, може да направи това всеки работен ден от 10:30 до 17.30 ч. в офиса на Сити Пропъртис АДСИЦ на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 23, или на сайта на дружеството: www.citypropertiesreit.com
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Сити Пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Полимери АД-Девня /в несъстоятелност/ (51P)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към трето тримесечие на 2014 год. от Полимери АД-Девня /в несъстоятелност/ (51P).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7)
Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
Слънчев ден АД-Варна  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB)
Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/ (3OG)
Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
На проведено извънредно ОСА от 20.10.2014 год. на Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) са взети следните решения:
- Промени в органите на управление на дружеството:
Не подлага на гласуване точка първа от дневния ред поради наложената с Решение № 918-от 17.10.2014 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, в частта за избор на нов член на Съвета на директорите.
Не освобождава от длъжност Иван Атанасов Манолов като член на Съвета на директорите.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Делта кредит АДСИЦ-София (6AC), както следва:
Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) свиква ОСА на 07.11.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 2, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава като член на Съвета на директорите Ивайло Димитров Стоянов;
Избира Стоянка Дончева Петкова за член на Съвета на директорите;
Определя мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите до 31.01.2017 год.
- Промени в състава на одитния комитет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.11.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 22.10.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.11.2014 г. от 11.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), както следва:
Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 24.11.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождаване на Галин Илиев Попов като член на Съвета на директорите;
Потвърждаване избора на Деян Желев Георгиев за независим член на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Разпределя сума в размер на 1 078 129.99 лв. между акционерите като дивидент, брутен дивидент на акция – 0.65698 лв.;
Сума в размер на 119 792.22лв. да бъде заделена за фонд Резервен;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; Проект за решение: Приема решение за увеличение на капитала с 4 688 680 лв. чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лв. за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадените права и една нова акция 3,5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата по увеличение на капитала да се избере Българо-американска кредитна банка АД и при другите условия, подробно описани в протокол от заседание на Съвета на директорите от 13.10.2014 г.;
- Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Цариградско шосе 139.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.12.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.11.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.11.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
На проведено извънредно ОСА от 20.10.2014 год. на Мадара Юръп АД-Варна (6MF) са взети следните решения:
- Промени в органите на управление на дружеството. Освобождава като член на СД Людмил Ганчев и избира за нов член Христо Соколарски;
- Освобождава Людмил Ганчев от отговорност за дейността му като член на СД за периода 01.01.2014 до 20.10.2014 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АДуведомява, че удължи с още 6 месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД в цялата страна до 16.04.2015 год. включително.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
На основание чл. 28 от Наредба 2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба 2, ХД Дунав АД – гр.Враца уведомяваме, че реализира печалба към 30.09.2014 год. в размер на 306 хил. лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) представя уведомление за публикуван отчет към 30.09.2014 г. и печалба към 30.09.2014 г. в размер на 160 хил. лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News