Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

25-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP), както следва:
Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Съгласно решение на СД на Завод за хартия-Белово АД от 23.4.2018 г., за прокурист на Дружеството е избран Радослав Пашов.
Промяната предстои да бъде вписана в Търговския регистър.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Считано от 02.04.2018 г., изпълняващ длъжността ДВИ на Руен Холдинг АД-Кюстендил е  Николай Илиев Нейков.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Родина-91 АД-Добрич (3RW)
Родина-91 АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Еуротерра България АД-София (4EJ), както следва:
Еуротерра България АД-София (4EJ) свиква ОСА на 05.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Покрива част от загубата за 2017 г. до размера на неразпределената печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
24-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
На проведено на 23.04.2018 г. ОСА на  Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.06.2018 г.;
- Начин на изплащане на дивидента:
1. За лица, чиито акции са на подсметка при инвестиционен посредник, изплащането ще се извърши чрез Централен депозитар АД.
2. За лица, чиито акции са по лична подсметка, изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Постоянство № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден; 3. По банкова сметка на акционера.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 07.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.05.2018 г.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството, проведено на 23.04.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5), както следва:
НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) свиква ОСА на 08.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Славянска № 5, ет.5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 22.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
24-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
На проведено редовно ОСА от 23.04.2018 г. на Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- От печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на 461 926.16 лв и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 56 630.64 лв., или сумата  общо в размер на 518 556.80 лв., да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0.08 лв. за една акция;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 07.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
Акумпласт АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска роза АД-Карлово (4BH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска роза АД-Карлово (4BH), както следва:
Българска роза АД-Карлово (4BH) свиква ОСА на 19.06.2018 г. от 13.30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. , както следва:
1. Сума в размер на 401 324  лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: брутна сума на акция: 0.075 лева, начална дата на изплащане на дивидента: 20.07.2018 г.;
2. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2018 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 01.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP), както следва:
Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) свиква ОСА на 04.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Вапцаров АД-София (4V4)
На проведено извънредно ОСА от 12.04.2018 г. на Вапцаров АД-София (4V4) е взето следното решение:
- Избира нов 3-членен одитет комитет на Вапцаров АД;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY), както следва:
Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) свиква ОСА на 19.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Васил Левски № 109, при следния дневен ред:
- Доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на ликвидатора от длъжност и от отговорност за дейността й за периода, през който е заемала тази длъжност;
- Решение за покриване на финансов резултат. Проект на решение: Покрива загубата за 2017 г. в размер на 39 078.59 лв. за сметка на Други резерви;
- Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса;
- Вземане на решение за разпределяне на имуществото на Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството;
- Овластяване на ликвидатора да предприеме действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота;
- Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговския регистър;
- Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и др.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Родина-91 АД-Добрич (3RW)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Родина-91 АД-Добрич (3RW), както следва:
Родина-91 АД-Добрич (3RW) свиква ОСА на 08.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Добрич, бул. 25-ти септември 43, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 22.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9), както следва:
Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) свиква ОСА на 10.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, ул. Независимост 14, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 22.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Катекс АД-Казанлък  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB)
На проведено извънредно ОСА от 18.04.2018 г. на Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) са взети следните решения:
- Отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.3, буква „б” от ЗППЦК;
- Изменя Устава на дружеството под условие: промените влизат в сила, ако дружеството бъде отписано от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-04-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
Уведомление от Дружеството относно резултати от приключила на 16.04.2018 г. подписка по увеличение на капитала както следва:
- Общ брой записани и заплатени акции: 2 550 000;
- Брой лица, записали акции от увеличението: 17;
- Сума, получена от записаните и заплатени акции: 3 442 500 лв.;
- Обща сума на разходите във връзка с подписката по величение на капитала: 17 821.50 лв.

18-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК  „Ямболен” АД уведомява, че подадената на 29.03.2018г. в Търговския регистър покана за свикване на редовно ОСА с дата 10.05.2018 г. не е вписана.
Предстои Съветът на директорите да определи следваща дата за провеждане на редовно ОСА и да предприеме съответните действия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Добротица-БСК АД-Добрич (4DO), както следва:
Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) свиква ОСА на 02.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. 25-ти септември № 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата