Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR), както следва:
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) свиква ОСА на 29.03.2018 г. от 16.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев № 17, при следния дневен ред:
- Освобождаване на избрания за 2017 г. одитор и избор на нов регистриран одитор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.04.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е13.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 178-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Кюстендилски плод АД-Кюстендил /в ликвидация/, ISIN код: BG11KYKYAT11, борсов код: 4KY, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 180-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Победа-ТВ АД-Твърдица /в ликвидация/, ISIN код: BG11POTVAT12, борсов код: 54P, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН 179-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Март България АД-София /в ликвидация/, ISIN код: BG1100089074, борсов код: MB1, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН 184-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Лъв АД-Габрово /в ликвидация/, ISIN код: BG11LAGAAT12, борсов код: 4L3, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН 183-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца /в ликвидация/, ISIN код: BG11VIVRAT14, борсов код: 4VB, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН 177-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Елените АД-Пловдив /в ликвидация/, ISIN код: BG11ELNEAT15, борсов код: 4EW, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН 182-ФБ/20.02.2018 за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Симко АД-София /в ликвидация/, ISIN код: BG11SISOAT17, борсов код: 3JK, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 12/21.02.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 181-ФБ/20.02.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка спрямо БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/, ISIN код: BG1100020087, борсов код: 4O8, считано от 22.02.2018 г. (четвъртък).
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Мадара Юръп АД-Варна (6MF), както следва:
Мадара Юръп АД-Варна (6MF) свиква ОСА на 22.03.2018 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.04.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS), както следва:
Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) свиква ОСА на 30.03.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, заседателна зала № 308, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените към поканата за ОСА материали: Печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на 408 383.89 лв. да бъде разпределена както следва:
- сума в размер на 68 599.22 лв. да бъде използвана за покриване на загуба от финансовата 2016 г. в същия размер;
- остатъкът от печалбата в размер на 339 784.67 лв. да бъде разпределен за дивиденти на акционерите, или сума в размер на 0.5227 лв. брутен дивидент за акция;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.04.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 21.02.2018 г. /сряда/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД – София /6R1B/. На аукциона ще бъдат предложени 662 211 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.
19-02-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на iзвънредно ОСА на 23.03.2018 г. от 10.30 часа в гр. Разград, ул.Тутракан 4.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Дружба АД-Разград (4DU), както следва:
Дружба АД-Разград (4DU) свиква ОСА на  23.03.2018 г. от 10.30 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан № 4 при следния дневен ред:
- Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение: Освобождава ИП Фаворит АД, ЕИК 121631500 (с представители Румен Стойчев Костов и Емил Игнатов Петков) като член на Съвета на директорите на дружеството и на негово място избира за член на Съвета на директорите Румен Стойчев Костов;
- Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
- Освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Одитния комитет на „Дружба” АД, избор на нови членове на Одитния комитет на дружеството и определяне на възнаграждението им;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.04.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Метизи АД-Роман (5MZ), както следва:
Метизи АД-Роман (5MZ) свиква ОСА на 26.03.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Избор на нов регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.04.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата