Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Никотиана БТ Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-08-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Видахим АД-Видин (4VD), както следва:
Видахим АД-Видин (4VD) свиква ОСА на 06.10.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, Южна Промишлена Зона – Административна сграда, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.10.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.09.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.09.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-08-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва:
Север Холдинг АД-София (6S8) свиква ОСА на 30.09.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 40, вх. В, офис 7, при следния дневен ред:
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.10.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.09.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.09.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-08-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ), както следва:
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) свиква ОСА на 26.09.2014 год. от 16.30 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените материали: СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:
Сумата от 1 731 592,77 лв. да бъде разпределена между акционерите като дивидент в размер на 1,77 лв. на акция;
Сумата от 184 240,25 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.10.2014 год. от 16.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.09.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.09.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-08-2014 - Друга информация

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
Парк АДСИЦ-София представя документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която те са публикували или предоставили на разположение на обществеността през последните 12 месеца.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-08-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-08-2014 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 25.08.2014 год. (понеделник) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ), ISIN BG1100065074.
22-08-2014 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ)
Дружеството представя начален счетоводен баланс при ликвидация към 03.07.2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News