Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-12-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-12-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Дъб АД-Враца /в ликвидация/ (4DB)
На проведено ОСА от 16.12.2014 год. на Дъб АД-Враца /в ликвидация/(4DB) са взети следните решения:
- Взема решение за овластяване на ликвидатора на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал.1, т."б" от ЗППЦК за прехвърляне на търговското предприятие на Дъб АД-Враца /в ликвидация/ (4DB) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на ЕТ КАМ – Никола Стойков на цена не по-малка от 650 000 лева.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-12-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK)
На проведено ОСА от 16.12.2014 год. на Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор за 2014 год.;
- Удължава срока на ликвидацията от 6 на 12 месеца.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-12-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
Постъпила информация от Дружеството относно промяна на датата за изплащане на дивидент както следва:
На 15.12.2014 год. Съветът на директорите е взел решение за определяне 22.12.2014 год. да бъде началната дата за изплащането на дивидент за 2013 година.
15-12-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
На проведено ОСА от 12.12.2014 год. на Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) са взети следните решения:
- Освобождава Иван Атанасов Манолов като член на Съвета на директорите на Сити Пропъртис АДСИЦ;
- Избира Теменуга Нешова Калканова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-12-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София (45U)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София (45U), както следва:
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София (45U)свиква ОСА на 20.01.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 7А, при следния дневен ред:
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на Милена Бондаренко-Петрова от отговорност за дейността й през периода на управление;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжността изпълнителен директор Милена Бондаренко-Петрова; ОСА избира Цветелина Стоилкова – Падалска за нов изпълнителен директор с мандат 4 години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.02.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.01.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.12.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-12-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София (45U)
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА на 20.01.2015 г. от 10.00 часа в гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 7А.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-12-2014 - Несъстоятелност

Емитент: Исперих-БТ АД-Исперих /в несъстоятелност/ (4IS)
С решение от 26.11.2014 год. Разградски Окръжен Съд обявява Исперих-БТ АД-Исперих  в неплатежоспособност с начална дата 27.01.2012 година. В тази връзка Съдът е решил:
- Обявява Исперих-БТ АД с ЕИК 826039228 в несъстоятелност;
- Постановява прекратяване дейността на дружеството;
- Прекратява правомощиятана органите на управление;
- Постановява обща възбрана и запор върху имуществото;
Постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.
На основание чл. 674 във вр. с чл.6 от Търговския закон свиква на 16.12.2014 год. от 15.00 ч. събрание на кредиторите с дневен ред както следва:
1. Изслушване и приемане доклада на синдика;
2. Определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника;
3. Определяне метода и условията на оценка на имуществото;
4. Избор на оценители и определяне размер на възнаграждението им;
До датата на събранието синдикът да изготви справка за правата на кредиторите с приети вземания, позволяваща преценка за правото им на глас.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-12-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Трансстрой-АМ АД-София (42T)
На проведено ОСА от 12.12.2014 год. на Трансстрой-АМ АД-София (42T) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните       органи за дейността им през 2013 год.;
- Приема решение за отписване на Дружеството от регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл. 119 ал.1, т.2 от ЗППЦК
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-12-2014 - Вътрешна информация

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
На 12.12.2014 год. в Търговския регистър са вписани като членове на СД: Анна Цанкова-Бонева, и Костадин Петков.
Лицата са избрани с решение на ОСА от 04.12.2014 година.
13-12-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, Златен лев Холдинг АД оповестява, че в Дружеството е постъпило уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от Актив Мениджмънт ООД, с което информира, че на 12 декември 2014 г. е извършена продажба на част от притежаваните от него акции в размер на 338 027 броя, съставляващи 5.21% от капитала на Златен лев холдинг АД. Продажбата е извършена на пода на БФБ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
Метизи АД-Роман публикува по електронен път Протокол от проведено ОСА на 09.12.2014 година.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата