Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

26-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
Заводски строежи-Девня АД-Девня представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 26.06.2015 г. от 10.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Медика АД-София (5MA)
На проведено ОСА от 21.05.2015 год. на Медика АД-София (5MA) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год.;
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет и освобождава от отговорност членовете на Одтиния комитет за дейността им през 2014 год.;
- Избор на Одитен комитет и определя мандата му на 3 години;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Не разпределя дивидент за 2014 год.
- Заделя 2 029 252.04 лв. като "Неразпределена печалба".
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN), както следва:
Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) свиква ОСА на  26.06.2015 год. от 14.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе,при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2014 год.;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2015 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на  уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP), както следва:
Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Бесарабия № 24, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Избор на одитен комитет и определяне на мандата му;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата

25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Интерскай АД-Лесново (N0K), както следва:
Интерскай АД-Лесново (N0K) свиква ОСА на 23.06.2015 год. от 13.00 ч. в с. Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново,при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет и продължаване на манда му;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2), както следва:
Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) свиква ОСА на 10.07.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Арсеналски №7, ап. 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД продаде 128 000 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 34.04 % от капитала на Лифт сервиз АД, гр. Костонброд. Цената на пакета акции е 290 560 лв. След датата на продажбата, Холдинг Света София АД не притежава акции от капитала на Лифт сервиз АД, гр. Костинброд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
На проведено ОСА от 22.05.2015 год. на Декотекс АД-Сливен (4DE) са взети следните решения:
- Приема доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Заделя печалбата за 2014 год. за фонд "Резервен";
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2), както следва:
Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2) свиква ОСА на 24.06.2015 год. от 11.00 ч. в с. Граница, Кюстендилска община, ул. Харалампи Аничкин 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2015 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Атлас Финанс ЕАД-Пловдив (A4F)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Атлас Финанс ЕАД-Пловдив (A4F), както следва:
Атлас Финанс ЕАД-Пловдив (A4F) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр.  Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB), както следва:
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. А. С. Пушкин № 24, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема да разпредели 90 % от печалбата 2014 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ общо в размер на 106 720.43 лв. да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.0100869972 лв. на една акция от капитала на Дружеството;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2015 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 24.06.2015 год. от 10.00 часа в  гр. София, ул. Добруджа № 6, ет. 3.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2015 г. от 09.00 часа в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
На 22.05.2015г., Холдинг "Света София" АД продаде 1 070 924 броя обикновени поименни акции с номинална стойнос 1 лев всяка, представляващи 20,55 % от капитала на "Делфика тур" АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали към покана за провеждане на редовно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) на 29.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2015 г. от10.00 часа в гр.София, ж.к. Левски-Г, бл. 40, вх. В, офис 7.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR), както следва:
Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) свиква ОСА на 24.06.2015 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19 при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2015 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2)
Поради липса на кворум свиканото от ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) ОСА за 22.05.2015 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 12.06.2015год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2015 година.
22-05-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ)
На проведено ОСА от 22.05.2015 год. на Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- ОСА освобождава като член на СД Маргарита Лозанова и избира за нов член Светла Томова;
- Заделя печалбата за 2014 год. за покриване на загуба от минали години;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на
уеб страницата на Борсата
22-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Симат АД-Габрово (3JI), както следва:
Симат АД-Габрово (3JI) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Габрво, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
На 21.05.2015г., Холдинг "Света София" АД продаде 128 000 обикновени поименни акции с номинална стойнст  1 лев всяка, представляващи  34,04 % процента от капитала на "Лифт сервиз" АД, ЕИК: 175008599, гр. Костиброд.
Цената на пакета акции е 290 560 /двеста и деветдесет хиляди, петстотин и шестдесет/ лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
На 21.05.2015г., Холдинг Света София АД продаде 14 294 поименни безналични акции с номинална стойност лева всяка, представляващи 82,31 % от капитала на "Асансьорни сервизи- София" АД.
Цената на пакета акции е 340 197,20 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 25.06.2015 год. от 11.30 часа в гр. Павликени, ул.Тошо Кътев № 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Делта кредит АДСИЦ-София (6AC), както следва:
Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение да бъде разпределен дивидент в размер на 15 860.00 лв. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0122 лв. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2014 г. в размер на 1 666.80 лв. да се разпредели във фонд резервен);
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Удължаване на мандата на членовете на одитния комитет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU), както следва:
Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU) свиква ОСА на 25.06.2015 год. от 11.30 ч. в гр. Павликени, ул.Тошо Кътев № 1 при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/на дружеството за 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Разглеждане решенията на ОС Облигационерите по емисия с ISIN BG2100015077 и борсов код 4BUA, проведено на 26.09.2014 год. и одобряване на промените по емисията;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2015 год. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 24.06.2015 г. от 10:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T), както следва:
Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) свиква ОСА на 24.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг № 42, ет. 3, офис 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Загубата за 2013 год. в размер на 17 249.33 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба за 2008 г., която е в размер на 18 400 лв.;
От текущата счетоводна печалба за 2014 г., която е в размер на 10 284.76 лв, формираната след преобразуване сума съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 9 295 лв. да бъде използвана за разпределение на дивидент. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0.143 лв. на акция. Остатъкът от сумата в размер на 989.76 лв. да бъде отнесен като неразпределена печалба.;
- Приемане на доклад съдържащ програма за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Във връзка с проведено на 21.05.2015 г. заседание на редовно ОСА на Медика АД гр. София, на основание чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа уведомяваме, че е взето решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014 г., съгласно което дивидент на акционерите няма бъде изплащан.  
За допълнителна информация: Ангел Колев, директор за връзка с инвеститорите на Медика АД, с адрес в гр. София,  ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9,  и телефон за връзка (359 2) 4923 315.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Дружеството информира за по-важните решения, взети на проведено на 21.05.2015 г. редовно Общо събрание на акционерите на Медика АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
На проведено ОСА от 20.05.2015 год. на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Разпределя брутен дивидент в размер на 1.76 лв. на акция за 2014 год.;
- Заделя 122 260.42 лв. като "Неразпределена печалба";
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 03.06.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 01.06.2015 година.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-05-2015 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
На проведено ОСА от 20.05.2015 год., на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1), е взето решение за разпределяне на дивидент за 2014 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.76 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидент: 22.06.2015 год.;
- Краен срок за изплащане на дивидент: 31.12.2015 год.;
Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен депозитар АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 03.06.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 01.06.2015 година.
21-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки АД-Русе (SPV), както следва:
Спарки АД-Русе (SPV) свиква ОСА на 22.06.2015 год. от 14.00 ч. в гр. Русе, ул. Розова долина №1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2015 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Сирма АД-Пловдив (3JJ)
Сирма АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА ще се проведе на 24.06.2015 год. от 11.00 часа в гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сирма АД-Пловдив (3JJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовн ОСА на  Сирма АД-Пловдив (3JJ), както следва:
Сирма АД-Пловдив (3JJ) свиква ОСА на 24.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Уведомление на основание чл.148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно промяна в дяловото участие в публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Уелкъм Холдингс АД-София (WCO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Уелкъм Холдингс АД-София (WCO), както следва:
Уелкъм Холдингс АД-София (WCO) свиква ОСА на 22.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 103, ет. 1, при следния дневен ред:
- В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК ОСАда одобри и да овласти изпълнителния директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който Уелкъм Холдингс АД да закупи всички акции от капитала на БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД АД, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 3 414 700 000 лв. от акционерите на БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД АД.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-05-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за разкриване на промяна в дяловото участие в публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЗГММ АД-Перник (3ZG)
ЗГММ АД-Перник представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 23.06.2015 г. от 10.00 часа в гр. Перник, кв. Твърди ливади № 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT), както следва:
Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 23.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL), както следва:
Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава Наталия Димова Йовева, Магдалена Александрова Делистоянова и Димитър Борисов Филчев като членове на Съвета на директорите;
Избира Илиан Христов Лангаров, Майя Ангелова Пенева и Биляна Илиева Вълкова за нови членове на Съвета на директорите
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Метизи АД-Роман (5MZ), както следва:
Метизи АД-Роман (5MZ) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Разширяване на състава на Съвета на директорите от 3 на 5 члена и избиране на Петя Стефанова Христоскова и Атнас Цветанов Кънчев за нови членове;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-05-2015 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4), както следва:
Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4) свиква ОСА на 21.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за промяна на фирмата на дружеството на Кепитъл Инвестмънт Фонд АДСИЦ;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8), както следва:
Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Девня, Културния клуб, намиращ се в бившата база на звено „Механизация и автотранспорт”, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи за 2014 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3), както следва:
Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) свиква ОСА на 24.06.2015 год. от 15.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А,при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2015 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗГММ АД-Перник (3ZG)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЗГММ АД-Перник (3ZG), както следва:
ЗГММ АД-Перник (3ZG) свиква ОСА на 23.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Перник, кв. Твърди ливади,при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по ликвидация;
- Оределяне на срок за извършване на ликвидацията;
- Избор на ликвидатор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Стройинвест холдинг АД-София (6S3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Стройинвест холдинг АД-София (6S3), както следва:
Стройинвест холдинг АД-София (6S3) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница № 3-5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Република Холдинг АД-София (6R3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Република Холдинг АД-София (6R3), както следва:
Република Холдинг АД-София (6R3) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), както следва:
Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение:
Сума в размер на 1 083 504.11 лв. да бъде разпределена за дивидент, или брутен дивидент 0.66025 лв. на акция;
Сума в размер на 120 389.34 лв. да бъде заделена за Фонд Резервен;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR), както следва:
Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 43, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100011142;
- Размер на емисията: 3 962 000 лв.;
- Номинална стойност на една облигация: 1000 лв.;
- На емисията се присвоява борсов код: BOHB
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЕЛПО АД-Николаево (4EZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЕЛПО АД-Николаево (4EZ), както следва:
ЕЛПО АД-Николаево (4EZ) свиква ОСА на 19.06.2015 год. от 11.30 ч. в гр. Николаево, ул. Освобождение № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за продажба на дълготрайни материални активи на Дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2015 год. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Би Джи Ай Груп АД-София (BOH), както следва:
Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) свиква ОСА на 24.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Доклад на СД за извършените увеличения на капитала и издаване емисия облигации;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2015 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2015 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: А.В. Билдингс АД-София /4AO/
Поради отписване на А.В. Билдингс АД-София като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилата за допускане до търговия, окончателно се прекратява регистрацията на Алтернативен пазар (BaSE), Сегмент акции на емисията акции, издадени от А.В. Билдингс АД-София, ISIN код: BG1100015053, борсов код: 4AO, считано от: 19.05.2015 г. /вторник/.
19-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Завод за хартия-Белово АД-Белово представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 16.06.2015 год. от 10.00 часа в гр. Белово, ул. Дъбравско шосе 1А.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Котлостроене АД-София (4KS), както следва:
Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 23.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска №8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 23.06.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, бул.История славянобългарска №8.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News