Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ (5OTZ)
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2016 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Хан Крум АД-Крумовград /в несъстоятелност/ (4KR)
Поради заличаване на дружеството от Търговския регистър, на основание чл. 37, ал. 2, т. 10 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, се прекратява регистрацията на емисията акции, издадена от Хан Крум АД-Крумовград /в несъстоятелност/, ISIN код BG11HAKRAT13, борсов код 4KR, на Алтернативен пазар, Сегмент акции, считано от 22.07.2016 г. (петък).
22-07-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД публикува уведомление по чл. 148б
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД публикува уведомление по чл. 148б
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мизия-96 АД-Плевен (5MF)
Мизия-96 АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Съгласно изискванията на чл.100ш от ЗППЦК във връзка с чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 уведомяваме за следните обстоятелства:
В резултат на влошена пазарна конюнктура и намалена производителност, Управителният съвет на „Катекс“ АД взе решение за преустановяване на дейността на направление „Производствено“ в дружеството.
Катекс АД стартира процедура по освобождаване на персонал съгласно чл. 130а от Кодекса на труда.
Производствените мощности на дружеството ще бъдат поддържани по начин, който ще позволи рестартиране на производствената дейност при наличие на подходящи пазарни условия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи тримесечен отчет за периода 01-04-2016 -- 30-06-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100003131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8)
На проведено на 15.07.2016 год. ОСА на Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) са взети следните решения:
- Приема доклада /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Отнася печалбата за 2015 год. в размер на 1 209 495.03 лв. за покриване на загуби от минали години и фонд резервен;
- Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
Акумпласт АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на  Интерскай АД-Лесново (N0K), както следва:
Интерскай АД-Лесново (N0K) свиква ОСА на 19.08.2016 г. от 10.00 ч. в с. Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като членове на СД Красимир Великов, Румен Петков и Христо Христов. Избира за нов 5-годишен мандат като членове на СД Румен Петков, Христо Христов и Здравко Ангелов;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.09.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.08.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.08.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
Зенит Агрохолдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Алфа България АД-София (VZW)
На проведено на 18.07.2016 год. ОСА на Алфа България АД-София (VZW) са взети следните решения:
- Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, ОСА одобрява и овластява представляващите Дружеството да предприемат необходимите действия, в резултат на които Алфа България АД да получи от Истейт България ЕООД възнаграждение за 2015 год. по сключения на 03.01.2014 год. Договор за услуги в размер на 11 093.62 лв.
- ОСА възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия по изпълнение и обявяване на горните решения.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-07-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Поради липса на кворум, свиканото за 14.07.2016 год. Общо събрание на акционерите на Холдинг Света София АД-София (4HS) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.07.2016 год. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.07.2016 год.
18-07-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK)
Поради липса на кворум, свиканото за 14.07.2016 год. Общо събрание на акционерите на Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.07.2016 год. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.07.2016 год.
18-07-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково - Табак АД – в ликвидация уведомява за вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията  решения по точките от дневния ред на ОСА, проведено на 30.06.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News