Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ), както следва:
Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ) свиква ОСА на 02.06.2015 год. от 14.00 ч. в гр. Пловдив, Кукленско шосе-Разклона Куклен-Брани поле, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството за периода 01.01.2014 г.-02.07.2014 год.;
- Доклад на ликвидатора за дейността на Дружеството за периода 03.07.2014  - 31.12.2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за за периода 01.01.2014 - 02.07.2014 год.;
8.Приемане на финансовият отчет на дружеството за периода 03.07.2014 г.-31.12.2014 г.
- Доклад на регистрирания одитор за периода 01.01.2014 - 02.07.2014 г.
- Доклад на регистрирания одитор за за периода 03.07.2014 - 31.12.2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет за 2014 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им за периода 01.01.2014 - 02.07.2014 год.;
- Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през периода 03.07.2014 - 31.12.2014 год.;
- Приемане на решение за удължаване срока на ликвидация с дванадесет месеца, считано от 03.07.2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат ;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Акумпласт АД-Добрич (6AK), както следва:
Акумпласт АД-Добрич (6AK) свиква ОСА на 19.06.2015 год. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2015 год. от 08.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO), както следва:
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) свиква ОСА на 01.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад № 57, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
Акумпласт АД-Добрич представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 19.06.2015 г. от 08.00 часа в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7), както следва:
Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) свиква ОСА на 29.05.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ал.Жендов № 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
Уведомяваме, че ХД Дунав АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. до 16.07.2015 включително, чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK), както следва:
Ликвидаторът на Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK) свиква ОСА на 26.05.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 47А, ет.2, при следния дневен ред:
- Доклад на ликвидатора за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на ликвидатора и членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на решение за продължаване дейността на Дружеството;
- Промяна системата на управление на Дружеството от двустепенна система на управление, на едностепенна;
- Промяна адреса на управление на Дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.06.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ)както следва:
Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ) свиква ОСА на 22.05.2015 год. от 08.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2015 год. от 08.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
16-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER), както следва:
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 27.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка № 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
16-04-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Ямболен АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД уведомява обществеността за следното:
На 14.04.2015 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, съгласно което фондът е продал 387 273 акции от капитала на Би Джи Ай Груп АД на 09.04.2015 г., с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 11.63%.
На 14.04.2015 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, съгласно което фондът е придобил 387 273 акции от капитала на Би Джи Ай Груп АД на 09.04.2015 г., с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 14.86%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Медика АД-София (5MA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Медика АД-София (5MA), както следва:
Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 21.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за дейността им през 2014 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Торготерм АД-Кюстендил (TTV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Торготерм АД-Кюстендил (TTV), както следва:
Торготерм АД-Кюстендил (TTV) свиква ОСА на 29.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул. Овощарска № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (3Z3), както следва:
Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) свиква ОСА на 27.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера № 5, хотел Триада, Конферентна зала № 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема да бъде разпределен брутен дивидент в размер на 0.64 лв. на акция за 2014 год., или обща сума 4 148 454.40 лв.;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 27.05.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Венера № 5, хотел Триада, Конферентна зала № 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Ямболен АД-Ямбол (3YN) както следва:
Ямболен АД-Ямбол (3YN) свиква ОСА на 29.05.2015 год. от 09.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2015 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9) представя тримесечно уведомление за текущия етап на производството към 31.03.2015 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5), както следва:
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) свиква ОСА на 27.05.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов председател на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Приемане на доклада по прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за промяна на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.06.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на  уеб страницата на Борсата
14-04-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
На проведено ОСА от 14.04.2015 год. на Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) са взети следните решения:
- Не избира нов регистриран одитор за 2014 год.;
- Освобождава от длъжност член на СД Деница Маркова;
- Избира за нови членове на СД Бисер Лазов и Георги Георгиев.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) както следва:
Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) свиква ОСА на 26.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнес център Евротур, ет.2, офис 6 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-04-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
На проведено ОСА от 14.04.2015 год. на Слънчо АД-Свищов (SLR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Преизбира състава на Съвета на директорите: Виктор Михайлов, Нина Данчева и Емил Динков;
- Печалбата за 2014 г. в размер на 718 423,17 лв. и част от неразпределена печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лв. да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лв. на акция;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 28.04.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.04.2015 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-04-2015 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
На проведено ОСА от 14.04.2015 год., на Слънчо АД-Свищов (SLR), е взето решение за разпределяне на дивидент за 2014 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0,35 лв.;
Начална дата за изплащане на дивидента: 13.05.2015 год.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 28.04.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.04.2015 год.
14-04-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Велде България АД-Троян (4L5), както следва:
Велде България АД-Троян (4L5)свиква ОСА на 01.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Троян, кв. Велчевски, Административна сграда на Дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Дружеството уведомява, че на 7 април 2015 г. „Флипс Медиа“ Инк., асоциирано дружество на „Бианор Холдинг“ АД („Асоциираното дружество“), постигна споразумение за привличане на втори кръг инвестиция на стойност 1,6 милиона щатски долара.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News