Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-09-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
В изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите, Балканкар Заря АД представя уведомление за информацията, публикувана от него или предоставена на обществеността.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-09-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Мадара Юръп АД-Варна (6MF), както следва:
Мадара Юръп АД-Варна (6MF) свиква ОСА на 20.10.2014 год. от 16.00 ч. в гр. Варна, ул. Княз Борис I № 82 при следния дневен ред:
- Освобождаване на Людмил Ганчев от отговорност за дейността му като член на СД за периода 01.01.2014 до 20.10.2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава като член на СД Людмил Ганчев и избира за нов член Христо Соколарски;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.11.2014 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.10.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-09-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Дружеството уведомява, че в 15:00 ч. на 16.09.2014 г. изтече крайният срок за записване на облигациите по първата по ред емисия корпоративни облигации, издадени от Би Джи Ай Груп АД. До изтичане на крайния срок на подписката не беше записан минималният размер на облигационния заем, съгласно условията на емисията, като в тази връзка Дружеството обявява облигационният заем за неуспешен.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
На проведено ОСА от 15.09.2014 год. на Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 година.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
На проведено ОСА от 15.09.2014 год. на Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 година.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2014 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Севко АД-Севлиево
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 19.09.2014 год. (петък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Севко АД-Севлиево, (3JG), ISIN BG11SESEAT13.