Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

25-08-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Eмисията корпоративни облигации на Делта Кредит АДСИЦ е допусната до търговия на БФБ-София.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-08-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Уведомление относно сключен договор с информационна агенция за разкриване на регулирана информация.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-08-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB)
На проведено ОСА от 24.06.2016 год. на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Не разпределя дивидент за 2015 год.
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-08-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-08-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67), както следва:
Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) свиква ОСА на 29.09.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет. 2, при следния дневен ред:
- Промени в брутното възнаграждение на член на СД на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.10.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.09.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.09.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
24-08-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
На проведено на 19.08.2016 год. ОСА на  Метизи АД-Роман (5MZ) са взети следните решения:
- Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освобождава Петя Христоскова като член на СД и избира Десислава Бояджиева-Василева за нов член;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-08-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Уведомление за сключен договор с информационна агенция за разкриване на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-08-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество на основание разпоредбата на чл. 145 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-08-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Ютекс Холдинг АД-София (5Y1), както следва:
Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) свиква ОСА на 10.10.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.10.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.09.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.09.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-08-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
На проведено ОСА от 19.08.2016 год. на Интерскай АД-Лесново (N0K) са взети следните решения:
- Освобождава като членове на СД Красимир Великов, Румен Петков и Христо Христов. Избира за нов 5-годишен мандат като членове на СД Румен Петков, Христо Христов и Здравко Ангелов.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-08-2016 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-08-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-08-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЗГММ АД-Перник /в ликвидация/ (3ZG)
ЗГММ АД-Перник /в ликвидация/ представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 19.09.2016 г. от 10.00 часа в гр. Перник, ж.к. Твърди ливади 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News