Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-09-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 47/20.09.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 1221-Е/18.09.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67);
- ISIN код на емисията: BG1100026092;
- Размер на емисията преди увеличението: 50 000 лв.;
- Размер на увеличението: 800 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 850 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 850 000;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 25.09.2017 г. (понеделник).
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67);
- ISIN код на емисията: BG1100026092;
- Размер на емисията преди увеличението: 50 000 лв.;
- Размер на увеличението: 800 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 850 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 850 000;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 11.08.2017 г., в Търговския регистър е вписана промяна в размера на капитала на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
На проведено извънредно ОСА от  18.09.2017 г. на Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) са взети следните решения:
- Освобождава от длъжност членовете на СД: Мильо Зикатанов, Светослав Батуров и Владимир Москов. Избира за членове на СД с 5-годишен мандат: Бистра Илкова, Величка Сахакян и Румен Панайотов;
- Промяна наименованието на Дружеството на: Зенит Инвестмънт Холдинг АД;
- Промяна на адреса на управление на: гр. София 1303, ул. Тодор Александров 73;
- Промени в устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
Информация за постъпили уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. от Любен Владимиров Витанов и Петър Симеонов Александров.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
Информация за постъпили уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. от Светослав Тодоров Батуров и Владимир Иванов Москов.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Уведомление за промяна в дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News