Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
На проведено ОСА от 05.12.2016 год. на Мадара Юръп АД-Варна (6MF) са взети следните решения:
- Освобождава като член на Съвета на директорите Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, представлявано от Пол Райли. Избира за нов член на Съвета на директорите Пол Райли, с мандат 5 години;
- Освобождава от отговорност Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, представлявано от Пол Райли, за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството от 01.01.2016 г. до 05.12.2016 г.;
- Определя възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите;
- Одобрява промяна на срока на сключен от Дружеството договор за револвиращ кредит с Бългериан Пропърти Инвестмънт Тръст ЕАД, ЕИК 103875474, от две на десет години. Останалите условия на договора за кредит остават непроменени;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Медика АД-София (5MA)
В Медика АД е постъпило уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което уведомява за сключени от Софарма АД (3JR) сделки с акции на Медика АД-София (5MA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Уведомление за сключен договор с финансова електронна медия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2016 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 48/06.12.2016 г. бе взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 808-Е от 01.12.2016 г. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от Екоинвест Холдинг АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 31, ал. 8, във връзка с чл. 18 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC);
- ISIN код на емисията: BG1100022984;
- Размер на емисията преди увеличението: 289 249 лв.;
- Размер на увеличението: 867 747 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 1 156 996 лв.;
- Брой акции след увеличението: 1 156 996;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Дата на въвеждане за търговия: 08.12.2016 г.
05-12-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ), както следва:
Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ) свиква ОСА на 31.01.2017 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, Кукленско шосе, разклона с. Куклен - с. Брани поле, при следния дневен ред:
-  Доклад на Ликвидатора на дружеството във връзка с продажба на недвижими имоти земя и сграда;
- Решение за продажба на недвижими имоти на дружеството и овластяване на Ликвидатора за извършване на продажбата;
- Избор на дипломиран експерт - счетоводител за финансовата 2017 г.;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.01.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.01.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2016 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC);
- ISIN код на емисията: BG1100022984;
- Размер на емисията преди увеличението: 289 249 лв.;
- Размер на увеличението: 867 747 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 1 156 996 лв.;
- Брой акции след увеличението: 1 156 996;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
05-12-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Поради липса на кворум, свиканото за 05.12.2016 год. Общо събрание на акционерите на Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 20.12.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.12.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.12.2016 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй (3ZA)
На проведено на 02.12.2016 год. ОСА на Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй (3ZA) са взети следните решения:
- Приема решение за отписване на Заводски строежи – Козлодуй АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
01-12-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-12-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-12-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
През месец ноември 2016 г. Еуротерра България АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от Еуротерра България АД собствени акции към 30.11.2016 г. е 129 845 броя.