Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-09-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR), както следва:
Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR) свиква ОСА на 08.10.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Проф. Иван Георгов № 1, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2015 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.10.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.09.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.09.2015 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-09-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
На проведено ОСА от 01.09.2015 год. на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) са взети следните решения:
- Увеличава броя на членовете на СД от три на пет члена. Избира за нови членове: Делиас Холдинг Лимитед и  Аарон Груп Лимитед.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
04-09-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
Поради липса на кворум свиканото от НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) ОСА за 02.09.2015 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 16.09.2015 год. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.09.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.08.2015 година.
04-09-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София представи информация за свикване на извънредно ОСА на акционерите, което ще се проведе на 08.10.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Иван Георгов 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-09-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
На проведено ОСА от 31.08.2015 год. на Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 година.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-09-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
На проведено ОСА от 31.08.2015 год. на Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-09-2015 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 37/03.09.2015 г. бе взето следното решение:
Във връзка с решение № 703-ДСИЦ от 20.08.2015 г. на КФН, с което се отнема издаденият лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Съветът на директорите на БФБ-София АД взима следните решения по отношение на регистрацията на емисията финансови инструменти, издадени от Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София, борсов код 1BG, ISIN код BG1100146072:
- Прекратява регистрацията на емисията акции, издадена от Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София, борсов код 1BG, ISIN код BG1100146072, на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, считано от 04.09.2015 г.;
- Премества регистрацията на емисията акции, издадена от Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София (1BG), на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции, считано от 04.09.2015 г.
02-09-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
През месец Август 2015 г. Еуротерра България АД не е изкупувало обратно собствени акции.
Общият брой на притежаваните от Еуротерра България АД собствени акции към 31.08.2015 г. е 129 845 броя.
02-09-2015 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /в несъстоятелност/ (6C9)
На основание чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност, синдиците на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н) информират, че изготвеният списък на приетите вземания към КТБ АД (н) е публикуван в Търговския регистър. В изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗБН списъкът е на разположение за проверка в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове несъстоятелност”. Подробно описание на стъпките, които следва да се предприемат, за да се достигне до публикувания в Търговския регистър списък на приетите вземания към КТБ АД (н), може да се намери на интернет страницата на банката в раздел "Въпроси и отговори”.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-09-2015 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB)
В БФБ-София АД постъпиха уведомления от Енергоремонт Холдинг АД и от упълномощения ИП София Интернешънъл Секюритиз АД, съгласно които процедурата за изкупуване на акции от капитала на Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB), ISIN код BG1100038022, по реда на чл. 157а от ЗППЦК е приключила.
Във връзка с предложението по чл. 157а, бе наложена мярка „Временно спиране от търговия” на емисията акции, издадена от Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB), ISIN код BG1100038022, общо за срок от шест работни дни.
С оглед гореизложеното, поради отпадане на основанието за временно спиране, на основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия, търговията с емисията акции, издадена от Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB), ISIN код BG1100038022, се възстановява, считано от 02.09.2015 г. (сряда).
31-08-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Никотиана БТ Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-08-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-08-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-08-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-08-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-08-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO), както следва:
Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) свиква ОСА на 28.09.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 5, офис В при следния дневен ред:
- В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК ОСА да одобри и да овласти изпълнителния директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) да закупи всички акции от капитала на България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед АД, ЕИК 202909501, а именно: 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв., за обща пазарна цена от 1 916 713 400 лв. от акционерите на България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед АД, посочени в поименен списък.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.10.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.09.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.09.2015 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
31-08-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ИММИ АД-София (4IM)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ИММИ АД-София (4IM), както следва:
ИММИ АД-София (4IM) свиква ОСА на 20.10.2015 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Илиенско шосе № 10 при следния дневен ред:
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството Цветко Попов, и избира на негово място Александър Тинчев;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.11.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.10.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.10.2015 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News