Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Ямболен АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2014 - Уведомление за дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства)

Емитент: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE)
Дружеството уведомява за резултатите от приключила подписка за увеличение на капитала както следва;
- дата на приключване на подписката - 16.04.2014 год.;
- общ брой издадени права - 3 891 422;
- общ брой акции, предложени за записване - 15 565 688;
- брой записани и платени акции - 562 704;
- сума, получена по банкова набирателна сметка от записаните и платени акции - 1 012 867.20 лв.;
Не са възниквали затруднения и спорове  по време на подписката.
23-04-2014 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Изгрев-66 АД-Пловдив (4IZ)
Изгрев-66 АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT), както следва:
Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 03.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Сирма АД-Пловдив (3JJ)
Сирма АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY), както следва:
Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)свиква ОСА на 20.06.2014 год. от 14.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Вожели 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Дъб АД-Враца /в ликвидация/(4DB)
На проведено ОСА от 16.04.2014 год. на Дъб АД-Враца /в ликвидация/(4DB) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Доклад на ликвидатора за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му през 2013 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
На проведено ОСА от 22.04.2014 год. на Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Не разпределя дивидент за 2013 год. поради отчетена загуба;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA), както следва:
Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) свиква ОСА на 12.06.2014 год. от 14.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №25, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Съгласно прилижените материали към настоящата поканата, СД предлага част от печалбата за 2013 год. да се разпредели като дивидент за акционерите, или по 0,45 лв. на акция;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Велде България АД-Троян (4L5), както следва:
Велде България АД-Троян (4L5) свиква ОСА на 16.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр.  Троян, кв. Велчевски, Административна сграда на Дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Подновяване мандата на Съвета на директорите на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово публикува на вниманието на обществеността покана за свикване на редовно ОСА на 22.05.2014 г. от 12.00 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март 9.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
С вписване на 17.04.2014 г. в Търговския ригистър е вписано увеличението на капитала на Холдинг Кооп Юг АД,  в размер на 5 570 124 лв., разпределен в 2 785 062 бр. акции с номинална стойност 2 лв. всяка.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
С вписване на 17.04.2014 г. в Търговския регистър е обявен актуализиран в резултат на увеличението на капитала Устав на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 22.05.2014 г. от 12.00 часа в Габрово, бул. Трети март 9.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Софарма билдингс АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД-Сливен представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.05.2014 г. от 12:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мак АД-Габрово (4MK), както следва:
Мак АД-Габрово (4MK) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 12.00 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март 9 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B), както следва:
Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) свиква ОСА на 10.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Белово, ул. Дъбравско шосе № 1А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Приемане на промяна в политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на решение за преизбиране на одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
На проведено ОСА от 17.04.2014 год. на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) са взети следните решения:
- Избира председател на Одитния комитет;
- Променя размера на месечното възнаграждение на членовете на СД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 23/17.04.2014 г., е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 374-Е/08.04.2014 год. относно вписване на последваща емисия акции, издадени от Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 31, ал. 8, във връзка с чл. 18 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2);
- ISIN код на емисията: BG1100051983;
- Размер на емисията преди увеличението: 228 943 лв.;
- Размер на увеличението: 35 781 657 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 36 010 600 лв.;
- Брой акции след увеличението: 36 010 600 бр.;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 23.04.2014 год.
17-04-2014 - Друга информация

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
ОСА на Сити Пропъртис АДСИЦ освобождава досегашния член на СД - Христо Димитров Гиргинов и избира на негово място Борислав Георгиев Тодоров.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
На проведено ОСА от 14.04.2014 год. на Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава досегашния член на Съвета на директорите Христо Димитров Гиргинов;
Избира за член на Съвета на директорите Борислав Георгиев Тодоров;
- Не разпределя дивидент за 2013 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Светлина АД-Сливен (3LX), както следва:
Светлина АД-Сливен (3LX) свиква ОСА на 20.05.2014 год. от 12.00 ч. в гр. Сливен, бул. Стефан Караджа 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.;
- Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1), както следва:
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) свиква ОСА на 03.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага ОСА да вземе решение за разпределение на печалбата, както следва:
Сума в размер на 1 064 517 лева, представляваща 90% от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1.64 лева на акция);
Сума в размер на 118 279 лева, да остане като неразпределена печалба;
- Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.;
- Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM)
Заваръчни машини АД-Перник  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Софарма билдингс АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.05.2014 г. от 12:30 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX), както следва:
Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 12.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от 1 година, считано от датата на заседанието на ОСА, на което е взето решението за продължаване на мандата;
- Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 год.;
- Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Далия ЕАД-Габрово (DAD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Далия ЕАД-Габрово (DAD), както следва:
Далия ЕАД-Габрово (DAD) свиква ОСА на 30.05.2014 год. от 09.30 ч. в гр. Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет. 1, ап. 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2014 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-04-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник (6C7)
На 11.04.2014 год. Континентал холдинг АД по силата на договор за продажба на дружествени дялове продаде всички притежавани от дружеството 56 617 броя акции, всяка с номинална стойност 0.82623 лв., или общо номинална стойност 46 778.46 лв., представляващи 52.54 % от капитала на ЗГММ АД, ЕИК 113015697, на купувача Бултравел Лизинг КО ООД, ЕИК 131135207. Продажната цена на всички притежавани от дружеството 56 617 броя акции от капитала на ЗГММ АД е в размер на 56 617  лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
На проведено ОСА от 16.04.2014 год. на Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Приема от натрупаната печалба от предходни години, включително от 2013 г. общо в размер на 134 522,17 лв, сумата от 99 345.60 лв да бъде разпределена като дивидент за акционерите в размер на 0.40 лв на акция. Остатъкът в размер на 35 176, 57 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 30.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.04.2014 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
На проведено ОСА от 16.04.2014 год., на Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2013 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 30.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.04.2014 год.
Начална дата за изплащане на дивидент: 02.06.2014 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (4KX), както следва:
Корадо-България АД-Стражица (4KX) свиква ОСА на 11.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28  при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане решение за увеличаване размера на одобрената с решение на ОСА, проведено на 25.09.2013 год. инвестиция от 2 712 000 евро с 450 000 евро до достигане на общ размер на 3 162 000 евро.
- Приемане решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нова емисия акции  по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК. Проект за решение: Приема решение за увеличаване на капитала на Корадо България АД от 6 202 290 лева, разпределени в 6 202 290 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и с номинална стойност от 1 лев, до 9 087 076 лв., чрез издаване на нови 2 884 786 броя безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,75 лв. всяка една.
- Приемане на решение за упълномощаване надзорният съвет на дружеството да приеме изготвения от Райфайзенбанк (България) ЕАД проспект за увеличаване на капитала;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ (5OTZ)
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8), както следва:
Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8) свиква ОСА на 07.06.2014 год. от 15.00 ч. в с. Устрем, ул.Рила 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи и ликвидатора от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2014 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Ямболен АД-Ямбол (3YN), както следва:
Ямболен АД-Ямбол (3YN) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 09.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35  при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.06.2014 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News