Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 27.06.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, пл. Св. Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила, етаж 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София Хотел Балкан АД-София (3ZB), както следва:
София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила, етаж 1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Предложение на СД относно непотърсените от акционери на Дружеството дивиденти за 2005 г. и по-ранни години. Предложение за решение: Непотърсените от акционери на Дружеството дивиденти за 2005 г. и по-ранни години в общ размер на 96 934.06 лева, за които е изтекла предвидената в закона давност да бъдат отнесени към фонд Резервен на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, вх. А, ет. 3, офис А2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бианор Холдинг АД-София (5BI), както следва:
Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на 28.06.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 51, ет. 3, офис А2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. в размер на 1 134 605.84 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
На проведено на 26.05.2017 год. редовно ОСА на ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM) са взети следните решения:
- Приема индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава Елена Христова Добрева като независим член на Съвета на директорите и избира Илиан Димитров Павлов за независим член на СД с 5-годишен мандат;
Преизбира Цветана Георгиева Бънкова и Стоян Михалев Тюйлиев като членове на СД с нов 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат: С част от печалбата за 2016 год. ще се покрият загуби от предходни години, а остатъкът ще се отнесе в други резерви. Не разпределя дивиденти и тантиеми.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR), както следва:
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) свиква ОСА на 26.06.2017 год. от 16.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев № 17, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. се отнася към Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инфра Холдинг АД-София (RA8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Инфра Холдинг АД-София (RA8), както следва:
Инфра Холдинг АД-София (RA8) свиква ОСА на 29.06.2017 год. от 14.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Майстор Алекси Рилец 38, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на Статут и Правила на работа на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. в размер на 2 006 193.93 лв. се разпределя за покриване на загуби от предходни години;
- Приемане на доклад по прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2017 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА ще се проведе на 27.06.2017 г. от 11.00 часа в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Делта кредит АДСИЦ-София (6AC), както следва:
Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) свиква ОСА на 28.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределение на дивидент в общ размер на 39 050.00 лв., или брутен дивидент в размер на 0.0300 лв. на акция. Остатъкът от печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. в размер на 4 331.65 лв. да се разпредели във Фонд Резервен;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнагражденията на управителните органи през 2017 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV)
На проведено редовно ОСА от 26.05.2017 год. на Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Решение за покриване на загубата на дружеството в размер на 691 270.51 лв. от неразпределената печалба.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
Видахим АД-Видин представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 29.06.2017 г. от 10.00 часа в гр. Видин, ул. Бдин 12, офис 12.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Вега АД-Плевен (4V8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Вега АД-Плевен (4V8), както следва:
Вега АД-Плевен (4V8) свиква ОСА на 28.06.2017 год. от 13.00 ч. в гр. Плевен, Западна индустриална зона, Административна сграда на Кайлъка ресурс АД, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2016 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD), както следва:
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) свиква ОСА на 29.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, административна сграда, 2 ет., заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет и определяне на възнаграждението на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2016 год. в размер на 17 334.36 лв. да се покрие от Допълнителни резерви;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: Поради изтичане на мандата им, ОСА избира Георги Димитров Шапков, Иван Атанасов Терзиев и Тодор Николов Тодориев за членове на СД с 5-годишен мандат;
- Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
В БФБ-София АД са постъпили актуализирана покана и материали за провеждане на редовно ОСА на Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU), както следва:
Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU) свиква ОСА на 12.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Би Джи Ай Груп АД-София (BOH), както следва:
Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Друга информация

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
Във връзка с Решение на ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД (I67), проведено на 11.05.2017, относно увеличаване капитала на дружеството от 50 000 лв. на 1 000 000 лв., чрез превръщане на част от печалбите на дружеството в капитал, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 19 акции от новата емисия, на основание чл. 50 от част IV, „Правила за търговия” от Правилника за дейността на БФБ е извършила автоматична корекция във формираната цена на затваряне към последната дата за сключване на сделки, даващи право за участие в съответното корпоративно събитие.
Във връзка с оповестена от страна на емитента информация, че Агенцията по вписванията е отказала вписване на горепосоченото Решение на ОСА, както и с Решение от 25.05.2017 г. на Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД, да не обжалва отказа  на Агенцията по вписванията за вписване на увеличението на капитала със собствени средства, БФБ-София АД уведомява за следното:
Считано от 26.05.2017 г. се коригира стойността на формираната цена на затваряне към последната дата за сключване на сделки до размера й преди неосъщественото корпоративно събитие, а именно 20.00 BGN.
Активните поръчки в системата за търговия ще бъдат изтрити.
25-05-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND)
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 01.06.2017 г. (четвъртък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алфа България АД-София (VZW)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алфа България АД-София (VZW), както следва:
Алфа България АД-София (VZW) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Инж. Иван Иванов 70, вх. Б, ет. 3, при следния дневен ред:
- Увеличение на капитала на Алфа България АД-София по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК. Проект за решение: ОС приема решение за увеличение на капитала от 1 181 160 лв. на до 60 239 160 лв. чрез издаването на нови 59 058 000 бр. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност в размер на 1 лев всяка една. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 50 000 000 нови акции, избраният Инвестиционен посредник да обслужва увеличението е  Бета Корп АД;
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освобождава от длъжност като членове на СД Тони Гарфалски, Бранимира Григорова и Ина Цертий. ОСА избира за нови членове Илиян Илиев, Георги Шаранков и Емилия Нанкова;
- Промяна на седалището и адрес на управление на: гр. София, ул. Емил Берсински № 12;
- Промяна на предмета на дейност на Дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.6.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Друга информация

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67):
На свое заседание проведено на  25.05.2017 г. Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД реши да не обжалва отказа  на Агенцията по вписванията за вписване на увеличението на капитала със собствени средства на Опортюнити България Инвестмънт АД.
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5), както следва:
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет и определяне на мандата и възнаграждението на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в управителните органи. Проект на решение: ОСА освобождава Биляна Енчева Вълчева като член на Съвета на директорите и избира на нейно място Дойчо Динев Дойчев като независим член на СД с 5-годишен мандат. Преизбира Иван Лазаров Станев за член на СД за нов 5-годишен мандат;
- Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2017 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2017 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг № 42.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T), както следва:
Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) свиква ОСА на 27.06.2017 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг № 42, ет. 3, офис 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет и определяне мандата и възнаграждението на членовете му;
- Приемане на Правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: След преоценка на счетоводната печалба за 2016 год., сумата, формирана след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 12 441.68 лв. да бъде разпределена, както следва: 11 197.51 лв. да бъдат заделени за разпределение на дивидент в размер от 0.0172269 лв. на акция, а остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN), както следва:
Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 11.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на Правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент за 2016 г. Загубата за 2016 г. в размер на 852 хил. лв. да се отнесе в непокрита загуба от минали години;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на програмата за корпоративно управление за 2016 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Друга информация

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67):
"Отказ за вписване на увеличение на капитала със собствени средства.
На 23.05.2017 г. Агенцията по вписванията отказа вписване на увеличението на капитала със собствени средства на Опортюнити България Инвестмънт АД, за което решение беше взето на Общо Събрание на акционерите проведено на 11.05.2017 година. Като основание се посочва факта, че дружеството е реализирало загуба за първото тримесечие на 2017 г. и печалбата за разпределение вече не съответства на планираното увеличение на капитала. Дружеството допълнително  ще уведоми обществеността, БФБ и КФН относно намерението си да обжалва отказа на Агенцията по вписвания".
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7), както следва:
Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 25, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приемане на междинен финансов отчет на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбите от текущата и от минали години в размер на 337 821.40 лв. да се разпределят за покриване на загуби от минали години;
- Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София (CL8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София (CL8), както следва:
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София (CL8) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново 999, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 г. в размер на 4 553.25 лв. да бъде разпределена , както следва:
Сумата от 4 387.42 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен;
Сумата от 155.83 лв. да бъде отнесена за покриване на загуба от предходни години;
- Приемане на доклад за прилагането на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване на Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК съгласно мотивирания доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винъс АД-София (VN7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Винъс АД-София (VN7), както следва:
Винъс АД-София (VN7) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Борис Арсов № 3Б, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2016 г. да не бъде покривана;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP), както следва:
Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) свиква ОСА на 26.06.2017 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Бесарабия № 24, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. в размер на 10 964.20 лв. се отнася за покриване на загуби от минали години;
- Избор на нов Одитен комитет с едногодишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 29.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
На проведено на 22.05.2017 год. редовно ОСА на Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 год.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
На проведено на 22.05.2017 год. редовно ОСА на Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 год.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
Заводски строежи-Девня АД-Девня представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Девня.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P)
На проведено ОСА от 22.05.2017 год. на Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) са взети следните решения:
- Приема доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Одобрява правилник (статут) на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освобождава от длъжност като член на СД Валентин Гарвански и избира за нов член Красимир Тодоров за нов член;
- Не разпределя печалба поради отчетен отрицателен финансов резултат за 2016 год.
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема решение за прилагане Националния кодекс за корпоративно управление;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Парк АДСИЦ-София (4PK), както следва:
Парк АДСИЦ-София (4PK) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цар Освободител 14, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решения: Приема решение реализираната към 31.12.2016 г. загуба, в размер на 192 489.14 лв., да остане непокрита.;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мейфеър Глоуб АД-София (3G9), както следва:
Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Приемане на декларация за корпоративно управление;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2017 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
На проведено ОСА от 22.05.2017 год. на Декотекс АД-Сливен (4DE) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за покриване на загубата за 2016 год. от Фонд Резервен и за сметка на неразпределена печалба;
- Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
На проведено ОСА от 19.05.2017 год. на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 год.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Разпределя реализираната печалба за 2016 год. в размер на 986 713 лв., както следва:
Сума в размер на 910 000 лв., представляваща 92.23 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (1.40 лв. на акция);
Сума в размер на 76 713 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приема доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 02.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2017 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Вита Ми Холдингс АД-София (VM5), както следва:
Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 13.00 ч. в гр. София,  бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Подновяване мандата на СД за нов мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат (загуба от минали години);
- Приемане на декларация за корпоративно управление;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9), както следва:
Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) свиква ОСА на 23.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 29, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г., в размер на 369 756.75 лв., да бъде отнесена в други резерви;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл. 114 и сл. от ЗППЦК през 2017 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
На проведено на 19.05.2017 г. ОСА на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1,40 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.07.2017 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 02.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2017 г.
22-05-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/ (3OG)
Поради заличаване на дружеството от Търговския регистър на основание чл. 37, ал. 2, т. 10 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, регистрацията на емисията акции, издадена от Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/, ISIN код BG11ORSEAT12, борсов код 3OG, на Алтернативен пазар, Сегмент акции, считано от 23.05.2017 г. (вторник).
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ), както следва:
Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) свиква ОСА на 29.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2016 год. Проект на решение: ОСА констатира загуба в размер на 8 000.00 лв. и не разпределя печалба;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH), както следва:
Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH) свиква ОСА на 20.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет с 5-годишен мандат;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Констатира загуба в размер на 11 000 лв. и не разпределя печалба;
- Промени в управителните органи. Проект на решение: Освобождава Дарин Илиев Димитров и Милен Георгиев Георгиев като членове на Съвета на директорите и избира Анди 52 ЕООД, представлявано от Богдан Дичев Прокопиев, ТФЕЦ Никопол ЕАД, представлявано от Богдан Дичев Прокопиев, и Комплекс груп консултинг ЕООД, представлявано от Драгомира Тодорова Дойчинова, за нови членове на СД с 5-годишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Бряст-Д АД-Добрич (7B5), както следва:
Бряст-Д АД-Добрич (7B5) свиква ОСА на 23.06.2017 г. от 13.30 ч. в гр. Добрич, ул. Поп Богомил 6, при следния дневен ред:
- Избор на членове на Одитния комитет, определяне на мандата и възнаграждението им;
- Приемане на статут на Одитния комитет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Българска роза АД-Карлово (4BH)
На проведено редовно ОСА от 19.05.2017 г. на Българска роза АД-Карлово (4BH) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Потвърждава решенията, взети от Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 г. за приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД, за разпределение на печалбата за 2015 г., за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и за избор на одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобрява правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Разпределя печалбата за 2016 г., както следва:
Сума в размер 401 324 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.075 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 г;
Срок за изплащане на дивидента – три месеца;
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Пловдив.
Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 02.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
Винзавод АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 22.06.2017 г. от 16.00 часа в гр.Асеновград, бул.България 75.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Винзавод АД-Асеновград (4VA), както следва:
Винзавод АД-Асеновград (4VA) свиква ОСА на 22.06.2017 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул.България 75, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2017 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News