Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-02-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Статус имоти АДСИЦ-София (6ST)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2015 год. от Статус имоти АДСИЦ-София (6ST).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
05-02-2016 - Друга информация

Емитент: Риал Естейт - Поморие АДСИЦ-София (EF1)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Дружеството:
Съгласно Решение № 60-ДСИЦ от 29.01.2016 г., Комисията за Финансов Надзор е издала разрешение на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ за прекратяване на Дружеството, съгласно взето на 12.06.2015 решение на ОСА.
Отнема лиценза на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ и одобрява Ана Тодорова за ликвидатор на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ-София.
04-02-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София представи покана за свикване на извънредно ОСА, насрочено за 22.01.2016 г. от 17.00 часа в гр.София, бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: Приемане на промени в Устава на дружеството.
Допълнителна информация може да бъде получена на тел: +359 888 618 102.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
Интерлоджик-лизинг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
Интерлоджик-имоти АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-02-2016 - Друга информация

Емитент: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление съгласно чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, относно търгово предложение, както следва:
- Дружество, обект на предложението: Птицевъдство-Ломци АД-София
- Борсов код: (55P);
- ISIN код на емисията: BG11PTLOBT13;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Брой акции в емисията: 242 156 бр.;
- Предложител: Мел Холдинг АД, ЕИК 119040636;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Фаворит АД /02 9813469/;
- Брой на акциите, притежание на предложителят 218 286 (90,14 %)
- Брой на акциите, обект на предложението: 23 870 (9,86 %);
- Предлагана цена за една акция: 8,26 лв.;
- Ежедневници, в които е публикувано предложението: в. Капитал дейли и в. Сега
02-02-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК: след сделки с дата на регистрация в Централен депозитар АД 28.01.2016 г., акционерът Евроинс Румъния е уведомил, че акционерното му участие в Делта Кредит АДСИЦ възлиза на 20.45%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-02-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК: в резултат на осъществени сделки, с дата на регистрация в Централен депозитар 27 януари 2016 г., акционерът Евроинс Румъния е увеличил дяловото си участие до 13.11% от капитала на Експат Имоти АДСИЦ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-02-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Корпоративно съобщение относно проведено на 29.01.2016 год. първо ОС Облигационерите от емисия с ISIN BG2100017156.
Емисията не е регистрирана за търговия на БФБ-София АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-10-2015 -- 31-12-2015 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100021133.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-02-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-02-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
През месец януари 2016 г. Еуротерра България АД не е изкупувало обратно собствени акции.
Общият брой на притежаваните от Еуротерра България АД собствени акции към 31.01.2016 г. е 129 845 броя акции.
02-02-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO), както следва:
Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) свиква ОСА на 02.03.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 5, офис В, при следния дневен ред:
- В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК ОСА да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат форуърдни договори за закупуване от Кепитъл Консепт Лимитед АД на налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв. от капитала на България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед  АД с ЕИК 202909501, от акционерите на България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед АД, при следните основни параметри :
1. Форуърден договор №1:
- Кепитъл Консепт Лимитед АД се задължава да закупи на 30.09.2016 г. 1 595 136 бр. акции;
- Цена в общ размер: 287 641 423.38 лв.;
- Цената да се заплати само и единствено при издадено Разрешение за строеж за проект „Света София“ в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска;
2. Форуърден договор №2:
- Кепитъл Консепт Лимитед АД се задължава да закупи на 30.11.2016 г. 1 595 136 бр. акции;
- Цена в общ размер: 292 104 777.70 лв.;
- Цената да се заплати само и единствено при подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на проект „Света София”;
3. Форуърден договор №3:
- Кепитъл Консепт Лимитед АД се задължава да закупи на 15.07.2017 г. 3 190 272 бр. акции;
- Цена в общ размер: 618 662 691.11 лв.;
- Цената да се заплати само и единствено при издаден документ, удостоверяващ достигната кота „0“ за строежа на проект „Света София“;
4. Форуърден договор №4:
- Кепитъл Консепт Лимитед АД се задължава да закупи на 15.09.2018 г. 2 126 848 бр. акции;
- Цена в общ размер: 459 381 271.98 лв.;
- Цената да се заплати само и единствено при подписан Акт за приемане на конструкцията – акт обр. 14 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за строеж на проект „Света София“;
5. Форуърден договор №5:
- Кепитъл Консепт Лимитед АД се задължава да закупи на 15.06.2019 г. 1 595 136 бр. акции;
- Цена в общ размер: 369 115 812.05 лв.;
- Цената да се заплати само и единствено при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи, по време на строителството за строеж на проект „Света София“;
6. Форуърден договор №6:
- Кепитъл Консепт Лимитед АД се задължава да закупи на 01.08.2019 г. 531 712 бр. акции;
- Цена в общ размер: 24 507 023.79 лв.;
- Цената да се заплати само и единствено при подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – акт обр. 16 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за строеж на проект „Света София“.
При неизпълнение на определените условия, договорите се прекратяват автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да заплати цената на акциите съгласно предложенията.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.03.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.02.2016 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.02.2016 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата