Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-06-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
На проведено редовно ОСА от 22.06.2018 г. на Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Да се покрие загуба от 2011г. в размер на 34 363.74 лв. за сметка на неразпределена печалба от минали години;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Вапцаров АД-София (4V4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Вапцаров АД-София (4V4), както следва:
Вапцаров АД-София (4V4) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Царигдаско шосе 17, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Не разпределя дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.08.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE)
Поради липса на кворум, свиканото за 21.06.2018 г. редовно/извънредно ОСА на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 05.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.06.2018 г.
22-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100017156.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Уведомление относно решения, взети на ОСА на Дружеството на 21.06.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP)
На проведено редовно ОСА от 21.06.2018 г. на Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено редовно ОСА от .21.06.2018 г. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- ОСА приема сума в размер на 1 224 215.05 лв. да бъде разпределена като дивидент, т.е. брутен дивидент в размер на 0.621667213 лв. на акция. Заделя сума в размер на 136 023.89 лв. за Фонд Резервен;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 05.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
На проведено редовно ОСА от 21.06.2018 г. на Сирма АД-Бургас (3JJ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Счетоводната загуба за 2017 г . да се отнесе към Непокрити загуби от минали години;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5)
На проведено редовно ОСА от 19.06.2018 г. на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV)
На проведено редовно ОСА от 19.06.2018 г. на Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Стройинвест холдинг АД-София (6S3)
На проведено редовно ОСА от 20.06.2018 г. на Стройинвест холдинг АД-София (6S3) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема решение да не се разпределя печалба от дейността на дружеството през 2017 г., тъй като финансовият резултат е загуба;
- Приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
На проведено редовно ОСА от 20.06.2018 г. на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема решение реализираната печалба, в размер на 950 534 лв., да се разпредели, както следва:
1. Сума в размер на 910 000 лв., представляваща 95.73% от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (1.40 лв. на акция);
2. Сума в размер на 40 534 лв. остава като неразпределена печалба;
- Овластява Съвета на директорите да сключи с Картекс П АД, ЕИК 175260739, допълнително споразумение към договор за отдаване под наем от 11.06.2014 г. на Магазин за подови настилки, представляващ част от търговски център Меркадо, гр. Велико Търново, собственост на : Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ ,при условията посочени в т. 1 от Мотивирания доклад на Съвета на директорите и при спазване на законовите изисквания.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 04.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.07.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
На проведено на 20.06.2018 г. ОСА на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.40 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2018 г.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 04.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.07.2018 г.
20-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
На проведено редовно ОСА от 19.06.2018 г. на Дружба АД-Разград (4DU) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 05.08.2018 г. от 13:00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Интерскай АД-Лесново (N0K), както следва:
Интерскай АД-Лесново (N0K) свиква ОСА на 05.08.2018 г. от 13.00 ч. в с. Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, при следния дневен ред:
- Вземане на решение Интерскай АД да престане да бъде публично дружество по чл. 110 от ЗППЦК. Проект за решение: На основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК ОСА взема решение Интерскай АД, ЕИК:200493755 да престане да бъде публично дружество по чл.110 от ЗППЦК и да бъде поискано отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите последващи правни и фактически действия за изпълнение на това решение.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.08.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
На проведено редовно ОСА от 18.06.2018 г. на Мел инвест холдинг АД-София (4MB) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Отнася печалбата от дейността на дружеството за 2017 г., в размер на 160 000 лв., във фонд Резервен.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки АД-Русе (SPV), както следва:
Спарки АД-Русе (SPV) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от 14.00 ч. в гр. Русе, ул. Розова долина 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира членовете на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отчетената загуба за 2017 г., в размер на 139 113.80 лв., да бъде покрита от неразпределена печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Българска роза АД-Карлово (4BH)
На проведено на 19.06.2018 г. ОСА на Българска роза АД-Карлово (4BH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.075 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2018 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 03.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2018 г.
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
На проведено редовно ОСА от 18.06.2018 г. на Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Оргтехника АД-Силистра
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Оргтехника АД-Силистра са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Отнася печалбата за 2017 г., в размер на 40 182.11 лв., в Други резерви.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Фармхолд АД-Варна (2PH)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Фармхолд АД-Варна (2PH) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема решение реализираната за 2017 г. печалба, в размер на 44 926.18 лв., да се разпредели: 10% за фонд Резервен, останалите 90%, в размер на 40 433.56 лв., да останат като неразпределена печалба.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
На проведено редовно ОСА от 18.06.2018 г. на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Отнася печалбата за 2017 г. като неразпределена печалба.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
На проведено редовно ОСА от 18.06.2018 г. на ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- С част от нетната печалба за 2017 г. покрива данъчни загуби от предходни години, а остатъкът да бъде реинвестиран, чрез отнасяне в Други резерви с общо предназначение. Не разпределя дивиденти и тантиеми.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на HREF="http://www.basemarket.bg/?page=GeneralMeetings&SECNUM=6TM&">уеб
страницата на Борсата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO)
На проведено редовно ОСА от 16.06.2018 г. на Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема с цел частично покриване огромните задължения на дружеството да се потърсят възможности и възлага на СД, респективно на изпълнителния директор, при наличие на евентуален купувач да се извърши продажба на излишните ДМА, спазвайки изискванията на закона.
- В изпълнение на решение на КФН точки 3,6 и 7 от публикувания дневен ред не могат да се подлагат на гласуване.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
С настоящото уведомяваме, че на 14.06.2018 г. Комисията за финансов надзор с решение № 606 - Е потвърди проспект за публично предлагане на емисия до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация.
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Видахим АД-Видин (4VD) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Поради липса на предложения точката не се подлага на гласуване;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Ямболен АД-Ямбол (3YN) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Избира Съвет на директорите в състав от три юридически лица, чрез представителите им: Chimimport Investment and fertilaizer Inc – Стойно Радев Пенев, Съни Сендс ЕООД (ЕИК 175295836) - Станка Димова Йорданова, КАСВ ЕООД (130419336) – Румен Сталинов Бачев;
- Определя размера на възнаграждението на членовете на СД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Упълномощава СД да избира на редовно заседание регистриран одитор за 2018 г.;
- Покрива счетоводната загуба за 2017 година с неразпределени печалби от минали години;
- Упълномощава СД да взема решение за отписване на вземания и задължения с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата

18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Бряст-Д АД-Добрич (7B5) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 24.07.2018 г. от 11:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-АМ АД-София (42T)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Трансстрой-АМ АД-София (42T), както следва:
Трансстрой-АМ АД-София (42T) свиква ОСА на 26.07.2018 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Клокотница 29, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава Христофор Петков Дочев като член на Съвета на директорите;
Избира Николай Иванов Стойнов за член на Съвета на директорите;
- Приемане на решение за одобряване избора на СД на одитор за 2017 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.08.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата