Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
Интерлоджик-имоти АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Никотиана БТ Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Ямболен АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Метрон АД-София (6M1)
Метрон АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мизия-96 АД-Плевен (5MF)
Мизия-96 АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2015 -- 30-06-2015 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100021133.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-04-2015 -- 30-06-2015 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100021133.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Вега АД-Плевен (4V8)
Вега АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Витапрот Славяново АД-София (4VS)
Съветът на директорите на Витапрот Славяново АД уведомява, че на 30.07.2015 г. е получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл.149, ал. 6 Мел Холдинг АД, за закупуване акциите на останалите акционери на Витапрот Славяново АД.
Съществени условия по Търговото предложение са:
- Обект на Търговото предложение са 50 046 акции, представляващи 9,9972%;
- Предложената цена е в размер на 7,23 лева за една акция;
- Инвестиционен посредник, упълномощен от търговия предложител е „ИП Фаворит“ АД;
- Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на Търговото предложение в два централни ежедневника;
- Двата централни ежедневника, в които предложителят ще публикува търговото предложение са „Сега“ и „Капитал Daily“.
Моля да имате предвид, че Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2015 - Друга информация

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 30.06.2015 г. и финансов резултат печалба 96 х.лв., спрямо печалба 180 х.лв. за 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM)
Заваръчни машини АД-Перник  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Витапрот Славяново АД-София (4VS)
Витапрот Славяново АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P)
Птицевъдство-Ломци АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK)
Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /в несъстоятелност/ (6C9)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация:
Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) обявява, че в периода от 30.07.2015 г. до 12.08.2015 г., в сградата на Банката в гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10, ще се проведе продажба чрез търг с тайно наддаване на имущество, заложено в полза на Банката от „Домтех холдинг” АГ („Domtech Holding” AG).
Всички желаещи да участват в продажбата могат да се явят в сградата на КТБ АД (н) в гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в периода от 30.07.2015 г. до 12.08.2015 г., за да прегледат книжата за продажбата.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велбъжд АД-Кюстендил (4V6)
Велбъжд АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Завод за хартия-Белово АД-Белово  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Они Холдингс АД-София (2O4)
Они Холдингс АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB)
Институт по целулоза и хартия АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи тримесечен отчет за периода 01-04-2015 -- 30-06-2015 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100003131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
Видахим АД-Видин  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7)
Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
Симат АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8)
Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Медика АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK)
Уведомление за вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията промени по партидата на Дружеството, а именно:
промяна на формата на управление от двустепенна на едностепенна, промяна в персоналния състав на управителния орган, промяна в начина на представляване, промяна в седалището и адреса на управление, изменение и допълнение на устава. Информацията е публично достъпна в Търговския Регистър.
На 23.07.2015 г. е сключен Договор с нов Директор за връзки с инвеститорите – Ванеса Дикран Краджян, със служебен адрес в гр.София, район Витоша, бул. Братя Бъкстон №40.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Уведомление за вписани в Търговския регистър промени в партидата на дружеството както следва:
- заличени членове на СД: Димитър Райков, Здравко Попйорданов, Нели Бъчварова и Борислав Манахилов;
- вписани нови членове на СД: Тереза Алексиева – Георгиева, Георги Комитов и Вангел Янков.
- нов адрес на управление: гр. София 1618, бул. Братя Бъкстон 40.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Експат Имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Люк АДСИЦ-София (5L2)
Люк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Рилски лен АД-Самоков (4OB)
Рилски лен АД-Самоков  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR)
Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Катекс АД-Казанлък  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Металопак АД-Карнобат (5MP)
Металопак АД-Карнобат  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ)
Шумен-Табак АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София (45U)
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
Приморско клуб ЕАД-Приморско  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
Складова техника АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
Интерлоджик-лизинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT), както следва:
Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 01.09.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА увеличава броя на членовете на СД, и избира за нови членове: Делиас Холдинг ООД и  Аарон Груп ООД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.09.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.08.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.08.2015 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS)
На проведено ОСА от 30.06.2015 год. на Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Не разпределя дивидент за 2014 год. поради отчетена загуба в размер на 349 348.36 лв.;
- Приема доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Възлага на СД да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ;
- Възлага на СД да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ;
- Освобождава от длъжността член на Съвета на директорите Татяна Любенова Петрова и избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2)
Балканика Имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)
Хидропневмотехника АД-Казанлък  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Свинекомплекс Николово АД-Николово  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мебелсистем АД-Пазарджик (5ML)
В БФБ-София АД е постъпил отчет за второ тримесечие на 2015 год. от Мебелсистем АД-Пазарджик (5ML).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Софарма билдингс АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
Слънчев ден АД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ (4L6)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към 30.06.2015 год. от Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ (4L6).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
Парк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Родина-91 АД-Добрич (3RW)
Родина-91 АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/ (3OG)
Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
Заводски строежи-Девня АД-Девня  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Они Холдингс АД-София (2O4)
Поради липса на кворум свиканото от Они Холдингс АД-София (2O4) ОСА за 24.07.2015 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 24.08.2015 год. от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.08.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.08.2015 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB)
Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-07-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News