Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-03-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-03-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Поради липса на кворум свиканото от Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) ОСА за 04.03.2015 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 19.03.2015 год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.03.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.02.2015 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-03-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
На проведено ОСА от 27.02.2015 год. на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Освобождава като членове на СД юридическите лица «Джи си Джи» ЕООД с ЕИК 115777187 и «Зет Би» ЕООД с ЕИК 115777175. ОСА избира за нови члеове на СД «А и М Инвест» ЕООД с ЕИК 203335027, и Иван Марков;
- Заделя печалабата за 2014 год. като "Неразпределена печалба";
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-03-2015 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
На основание чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК, Би Джи Ай Груп АД-София уведомява инвеститорите относно удължаване срока на подписката, чрез която се извършва публично предлагане на акции от увеличението на капитала с 13 дни, а именно до 17.03.2015 година.
С оглед взетото решение за удължаване срока на подписката са извършени съответните поправки в графика на публичното предлагане, съдържащ се в Документа за предлаганите ценни книжа, представляващ част от Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, а именно:
- очакваната дата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър;
- очакваната дата на регистриране на емисията акции от увеличението на капитала и на записаните от инвеститорите акции от увеличението по техни сметки в Централен депозитар АД;
- очакваната дата на вписване на емисията акции във водения от КФН регистър на публичните дружества;
- началото на търговията с акциите от емисията на регулиран пазар на Българска фондова борса – София АД.
Останалите условия на публичното предлагане на новите акции от увеличението на капитала на Би Джи Ай Груп АД, предвидени в Проспекта за първично публично предлагане на акции на Дружеството не се променят.
Информация за инвеститорите е налична на адреса на Дружеството и ИП Капитал Маркетс в гр. София, ул. Добруджа № 6, ет. 3, тел (+359) 2 921 05 10, факс:(+359) 2 921 05 21. Лицата за контакти са Емилия Съева и Николай Майстер.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-03-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-03-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-03-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Прайм Турист АД-София (5P5)
Прайм Турист АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Никотиана БТ Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
На проведено ОСА от 27.02.2015 год. на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) са взети следните решения:
- Освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов и избира за нов член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: А.В. Билдингс АД-София (4AO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на А.В. Билдингс АД-София (4AO), както следва:
А.В. Билдингс АД-София (4AO) свиква ОСА на 22.04.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане на решение съгл. чл, 119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на А.В. Билдингс АД-София (4AO) от регистъра на публичните дружества, воден от КФН;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.04.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.04.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София (1BG)
Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
На проведено ОСА от 24.02.2015 год. на  Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) са взети следните решения:
- Освобождава като член на СД Българска индустриална и търговска корпорация АД и БГ Тишу Пейпър АД;
- Не подлага на гласуване други точки от предложения в поканата за ОСА дневен ред.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ), както следва:
Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ) свиква ОСА на 13.04.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Московска 43, при следния дневен ред:
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Христофор Колумб 43.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.04.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.03.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.03.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-02-2015 - Друга информация

Емитент: А.В. Билдингс АД-София (4AO)
Дружеството обявява край на обявената процедура по обратно изкупуване на собствени акции, поради предсрочно достигане на максималния брой акции, предварително обявени за обратно изкупуване.
По време на процедурата - за периода от 17.02.2015 г. до 23.02.2015 г. са сключени сделки и са изкупени общо 54 000 бр. акции от капитала на „А. В. Билдингс” АД при средна цена от 3.90 лв. за една акция. Общо изкупените акции възлизат на 3 на сто от капитала на дружеството.
Решението за обратно изкупуване на собствени акции е взето и параметрите за изпълнение на процедурата са определени на общо събрание на акционерите, проведено на 16.02.2015 година.
26-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-02-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News