Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Дружеството:
С настоящото Съветът на директорите на „Птицевъдство- Ломци” АД уведомява, че на 26.11.2015 г. е получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149а, ал. 1, във връзка с чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК от „Мел Холдинг” АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Птицевъдство - Ломци” АД. Съществени условия по Търговото предложение са:
- Обект на Търговото предложение са 23 870 акции с право на глас, представляващи 9,86% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Птицевъдство- Ломци” АД;
- Предложената по предложението цена е в размер на 8.26 лева за една акция;
- Инвестиционен посредник, упълномощен от търговия предложител е „ИП Фаворит“ АД;
- Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на Търговото предложение в два централни ежедневника;
- Двата централни ежедневника, в които предложителят „Мел Холдинг” АД ще публикува търговото предложение и становището на Съветът на директорите на „Птицевъдство- Ломци” АД, относно придобиването и резултата от търговото предложение са „Сега“ и „Капитал Daily“.
Съгласно изискването на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК Съветът на директорите на „Птицевъдство- Ломци ” АД е представил полученото търгово предложение на разположение на служителите на дружеството.
Моля да имате предвид, че Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2015 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите уведомяваме, че ХД Дунав АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2015 г. на консолидирана база в размер на 345 хил. лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Медика АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2015 - Друга информация

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Розахим АД-Горна Оряховица (3RX):
Считано от 24.11.2015г од. Директор за връзка с инвеститорите е Ивелина Петкова Маринова.
24-11-2015 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7)
Дружеството представя пояснителен доклад към баланса при ликвидация.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.12.2015 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София Хотел Балкан АД-София (3ZB), както следва:
София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 21.12.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. /индивидуален и консолидиран/, включително на годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандата на новия състав;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.12.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7), както следва:
Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) свиква ОСА на 05.01.2016 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ал. Жендов № 6, при следния дневен ред:
- Промени в управителните органи
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.01.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.12.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.12.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News