Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-04-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД-Сливен представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.05.2014 г. от 12:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мак АД-Габрово (4MK), както следва:
Мак АД-Габрово (4MK) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 12.00 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март 9 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B), както следва:
Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) свиква ОСА на 10.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Белово, ул. Дъбравско шосе № 1А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Приемане на промяна в политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на решение за преизбиране на одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
На проведено ОСА от 17.04.2014 год. на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) са взети следните решения:
- Избира председател на Одитния комитет;
- Променя размера на месечното възнаграждение на членовете на СД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 23/17.04.2014 г., е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 374-Е/08.04.2014 год. относно вписване на последваща емисия акции, издадени от Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 31, ал. 8, във връзка с чл. 18 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2);
- ISIN код на емисията: BG1100051983;
- Размер на емисията преди увеличението: 228 943 лв.;
- Размер на увеличението: 35 781 657 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 36 010 600 лв.;
- Брой акции след увеличението: 36 010 600 бр.;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 23.04.2014 год.
17-04-2014 - Друга информация

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
ОСА на Сити Пропъртис АДСИЦ освобождава досегашния член на СД - Христо Димитров Гиргинов и избира на негово място Борислав Георгиев Тодоров.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
На проведено ОСА от 14.04.2014 год. на Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава досегашния член на Съвета на директорите Христо Димитров Гиргинов;
Избира за член на Съвета на директорите Борислав Георгиев Тодоров;
- Не разпределя дивидент за 2013 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Светлина АД-Сливен (3LX), както следва:
Светлина АД-Сливен (3LX) свиква ОСА на 20.05.2014 год. от 12.00 ч. в гр. Сливен, бул. Стефан Караджа 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.;
- Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1), както следва:
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) свиква ОСА на 03.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага ОСА да вземе решение за разпределение на печалбата, както следва:
Сума в размер на 1 064 517 лева, представляваща 90% от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1.64 лева на акция);
Сума в размер на 118 279 лева, да остане като неразпределена печалба;
- Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.;
- Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM)
Заваръчни машини АД-Перник  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Софарма билдингс АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.05.2014 г. от 12:30 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX), както следва:
Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 12.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от 1 година, считано от датата на заседанието на ОСА, на което е взето решението за продължаване на мандата;
- Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 год.;
- Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Далия ЕАД-Габрово (DAD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Далия ЕАД-Габрово (DAD), както следва:
Далия ЕАД-Габрово (DAD) свиква ОСА на 30.05.2014 год. от 09.30 ч. в гр. Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет. 1, ап. 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2014 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-04-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник (6C7)
На 11.04.2014 год. Континентал холдинг АД по силата на договор за продажба на дружествени дялове продаде всички притежавани от дружеството 56 617 броя акции, всяка с номинална стойност 0.82623 лв., или общо номинална стойност 46 778.46 лв., представляващи 52.54 % от капитала на ЗГММ АД, ЕИК 113015697, на купувача Бултравел Лизинг КО ООД, ЕИК 131135207. Продажната цена на всички притежавани от дружеството 56 617 броя акции от капитала на ЗГММ АД е в размер на 56 617  лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
На проведено ОСА от 16.04.2014 год. на Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Приема от натрупаната печалба от предходни години, включително от 2013 г. общо в размер на 134 522,17 лв, сумата от 99 345.60 лв да бъде разпределена като дивидент за акционерите в размер на 0.40 лв на акция. Остатъкът в размер на 35 176, 57 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 30.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.04.2014 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
На проведено ОСА от 16.04.2014 год., на Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2013 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 30.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.04.2014 год.
Начална дата за изплащане на дивидент: 02.06.2014 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (4KX), както следва:
Корадо-България АД-Стражица (4KX) свиква ОСА на 11.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28  при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане решение за увеличаване размера на одобрената с решение на ОСА, проведено на 25.09.2013 год. инвестиция от 2 712 000 евро с 450 000 евро до достигане на общ размер на 3 162 000 евро.
- Приемане решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нова емисия акции  по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК. Проект за решение: Приема решение за увеличаване на капитала на Корадо България АД от 6 202 290 лева, разпределени в 6 202 290 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и с номинална стойност от 1 лев, до 9 087 076 лв., чрез издаване на нови 2 884 786 броя безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,75 лв. всяка една.
- Приемане на решение за упълномощаване надзорният съвет на дружеството да приеме изготвения от Райфайзенбанк (България) ЕАД проспект за увеличаване на капитала;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ (5OTZ)
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8), както следва:
Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8) свиква ОСА на 07.06.2014 год. от 15.00 ч. в с. Устрем, ул.Рила 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи и ликвидатора от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2014 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Ямболен АД-Ямбол (3YN), както следва:
Ямболен АД-Ямбол (3YN) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 09.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35  при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.06.2014 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2014 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велбъжд АД-Кюстендил (4V6)
Велбъжд АД-Кюстендил публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9), както следва:
Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) свиква ОСА на 05.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Добрич, ул. Независимост 16 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Добруджа холдинг АД новият адрес да бъде -  гр. Добрич, ул.. Любен Каравелов 11, ет. 1, офис 1;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пангеа АД-София (6P2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Пангеа АД-София (6P2), както следва:
Пангеа АД-София (6P2) свиква ОСА на 29.05.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши 10, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Приемане на доклад по прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-04-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Дружеството публикува уведомление по чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Добротица-БСК АД-Добрич (4DO), както следва:
Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) свиква ОСА на 05.06.2014 год. от 14.00 ч. в гр. Добрич, ул. 25-ти септември № 8 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2014 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни Къщи АД разширява пазарното си присъствие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER), както следва:
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка № 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- Вземане на решение за изменение на чл. 26, ал. 2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между дружеството и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 14.07.2006 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник (6C7)
Континентал Холдинг АД-Перник  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник (6C7)
Континентал Холдинг АД-Перник публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX), както следва:
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Никола Мирчев при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Друга информация

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Слънчев ден АД-Варна (3JP):
Считано от 09.04.2014 год. Директор за връзка с инвеститорите е Елена Стоянова.
Телефон за контакт: 052/361 917
E-mail: ggergov@sunnydaybg.com
14-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бряст-Д АД-Добрич (7B5), както следва:
Бряст-Д АД-Добрич (7B5) свиква ОСА на 23.05.2014 год. от 15.00 ч. в гр. Добрич, ул. Поп Богомил № 6 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Покриване на загуба от 2012 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.06.2014 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Орел Инвест АД-София /в ликвидация/ (5O2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Орел Инвест АД-София /в ликвидация/ (5O2), както следва:
Орел Инвест АД-София /в ликвидация/ (5O2) свиква ОСА на 30.05.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Осми декември № 13, ет. 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на отчета на ликвидатора за дейността му през 2013 г.;
- Приемане на одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 2013 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2013 г.;  
- Вземане на решение за удължаване на срока за завършване на ликвидацията; Проект за решение: ОСА удължава срока за завършване на ликвидацията до 30.09.2014 г.
- Приемане на прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г .;
- Определяне на последен ден за търговия с акциите на Орел Инвест АД /в ликвидация/ на Българска фондова борса. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г. за последен ден за търговия с акциите на Орел Инвест АД /в ликвидация/ на Българска фондова борса.
- Приемане на решения за определяне на размера на прогнозен ликвидационен дял и начина на изплащането му. Проект за решение: Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева;
- Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева;
- Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ), както следва:
Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ) свиква ОСА на 30.05.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Долна Митрополия, ул. Заводска № 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
13-04-2014 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ (6AD)
Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-04-2014 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Прайм Турист АД-София (5P5)
Прайм Турист АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-04-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булвеста Холдинг АД-София (5BV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булвеста Холдинг АД-София (5BV), както следва:
Булвеста Холдинг АД-София (5BV) свиква ОСА на 14.05.2014 год. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999, ет. 2 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на дружеството за 2013 г;.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.04.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
11-04-2014 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ представя тримесечно уведомление за текущия етап на производството към 31.03.2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-04-2014 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG):
Публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Холдинг Кооп-Юг АД, извършено по решение на общото събрание на акционерите на дружеството от 01.11.2013 г. и съгласно проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството, потвърден с Решение № 142-Е/12.02.2014 г. на КФН, започна на 24.02.2014 г. и приключи успешно на 10.04.2014 г. при следните резултати:
- Общ брой записани и изплатени акции - 1 250 000 броя;
- Номинална стойност на една акция - 2 лв.;
- Емисионна стойност на една акция - 2 лв.;
- Брой лица, записали акции от увеличението на капитала - 2 броя;
- Сума, получена от записаните и заплатени акции - 2 500 000 лв.