Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент:Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ)
На проведено ОСА от27.06.2016  год. на Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Не гласува промени в органите на управление на дружеството;
- Не разпределя печалба за 2015 год. поради липса на такава;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
На проведено ОСА от 24.06.2016 г. на Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Общото събрание на акционерите приема за нов адреса на управление гр. София, ул. Петър Делян №7, вх. А, ет.3, ап7.;
- Промени в устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
На проведено ОСА от 27.06.2016 г. на Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) са взети следните решения:
- Приема индивидуалния и консолидирания годишен доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на и годишния консолидиран отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
- Не разпределя дивидент за 2015 г.
- Покрива загубата за сметка на "Неразпределена печалба за минали години";
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-06-2016 - Друга информация

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
Във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на варанти и на Съвета на директорите от 21.06.2016 г., публикации във в. Капитал дейли от 11.06.2016 г. и в. Новинар от 22.06.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 27.06.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник ИП ДИСЛ Секюритийс АД, относно увеличаване капитала на Кепитъл Консепт Лимитед АД под условие, че акции от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, на основание решение, взето на извънредно Общо събрание на притежателите на варанти от 21.03.2016г., Ви уведомяваме за следното:
Кепитъл Консепт Лимитед АД стартира увеличение на капитала си чрез упражняване на права по издадени от дружеството варанти, ISIN код BG9200001154, борсов код WCOA на основание чл. 195 от ТЗ и чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, при следните параметри:
- брой на издадените варанти: 1 374 996 000;
- брой акции, предложени за записване: до 1 374 996 000;
- номинална стойност на предложените за записване акции: 1.00 лв.;
- емисионна стойност на предложените за записване акции: 5.00 лв.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП ДИСЛ Секюритийс АД;
- всеки притежател на варанти може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него варанти;
- срок за упражняване на варанти: 15 работни дни;
- начална дата за упражняване на варанти: 05.07.2016 г.;
- крайна дата за упражняване на варанти: 25.07.2016 г.;
- Право да участват в увеличението на капитала имат притежателите на варанти най-късно 7 дни след датата на оповестяване на Решението на СД на дружеството или към 04.07.2016 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 30.06.2016 г.;
- Емисионната стойност следва да бъде заплатена по набирателна сметка на дружеството в Уникредит булбанк АД;
- Решението на Съвета на директорите не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.
Решението на Съвета на директорите от 21.06.2016 може да бъде намерено на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
На проведено ОСА от 27.06.2016 г. на Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) са взети следните решения:
- Приема индивидуалния и консолидирания годишен доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на и годишния консолидиран отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
- Не разпределя дивидент за 2015 г.
- Заделя пучалбата като "Неразпределена печалба";
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-06-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено ОСА от 28.06.2016 год. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Сума в размер на 1 148 094.77 лв. да бъде разпределена като дивидент, или брутен дивидент на акция в размер на 0.699 лева. Част от печалбата (10%) заделя лв. заделя за Фонд Резервен;
- Приема доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 12.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2016 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено на 28.06.2016 год. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2015 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция 0.699лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 28.09.2016 год.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 12.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2016 год.
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2)
На проведено ОСА от 24.06.2016 год. на ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Отнася загубата за сметка на покриване на загуба от минали години;
- Решение за продажба на акции с цел погасяване на задължения към НАП;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5)
На проведено ОСА от 28.06.2016 год. на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Oсвобождава Илиян Данов като член на СД и избира на негово място Биляна Вълчева като нов член на СД с 5-годишен мандат;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уебстраницата на Борсата.
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9)
На проведено ОСА от  25.06.2016 год. на Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) са взети следните решения:
- Приема доклад /индивидуален и консолидиран/
на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада/и на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. Добрич, ул. Любен Каравелов 11, ет. 2, офис 4
- Промени в устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Алфа България АД-София (VZW)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Алфа България АД-София (VZW) са взети следните решения:
- Приема доклад /индивидуален и консолидиран/
на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада/и на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Не отчита и не разпределя печалба за 2015 год.
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) са взети следните решения:
- Приема доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Не разпределя дивидент за 2015. С печалбата в размер на 179 136.93 лв. да се покрие част от непокрита загуба за 2009 г. в размер на 501 509.83 лв.;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за продажба на недвижим имот;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4)са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Заделя печалбата за 2015 г. в размер на 8 110.45 лв., както и сума в размер на 3 827.54 лв – неразпределена печалба от предходни години,  за покриване на натрупана до момента загуба от минали години;
- Приема доклад за прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-06-2016 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Съветът на Директорите на "Ямболен"АД гр.Ямбол, на свое заседание проведено на 20.06.2016г. взе решение за освобождаване на Недялка Георгиева от длъжността Директор за връзки с инвеститорите, поради прекратяване на трудовото правоотношение. Считано от 20.06.2016г. на същата позиция се назначава Цоньо Цонев. Данните за контакт с Директора за връзки с инвеститорите са :
гр.Ямбол 8600, ул."Ямболен" № 35;
тел.  046/66 13 66; факс 046/66 13 52;
e-mаil: yambolen@abv.bg
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
На проведено ОСА от 24.06.2016 год. на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишни финансови отчети на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Заделя печалбата за "Допълнителни резерви";
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Випом АД-Видин (4VI)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Преизбира Одитен комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Не разпределя дивидент за 2015 год., печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството;
- Взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% на календарна година от общия брой издадени акции, максимум 10 % от капитала на дружеството за целия срок на процедурата;
2. Срок на процедурата – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
3. Цени на обратно изкупуване за една акция: минимална цена – 2.50 лв., максимална цена – 10.00 лв.;
4. Овластяване СД за избор на инвестиционен посредник, за определяне на всички останали параметри по обратното изкупуване, както и за разпореждане с вече изкупените акции.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Заделя печалбата в размер на 579 000 лв. за фонд "Резервен";
- Приема доклад за прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-06-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Метизи АД-Роман (5MZ), както следва:
Метизи АД-Роман (5MZ) свиква ОСА на 29.07.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава Петя Христоскова като член на СД и избира Десислава Бояджиева-Василева за нов член;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.08.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.07.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.07.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
На проведено ОСА от 21.06.2016 год. на  Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Oсвобождава Тайрекс България ООД като член на Съвета на директорите;
- Приема доклада за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) са взети следните решения:
- Промени в устава на дружеството.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
Протокол за липса на кворум на първото заседание на Редовно Общото събрание на акционерите на Видахим АД на 25.06.2016г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
На проведено ОСА от 22.06.2016 год. на  Метизи АД-Роман (5MZ) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Не гласува промяна в Съвета на директорите, както и свързаните с това точки в дневния ред;
- Заделя печалбата за 2015 г. в размер на 6 633.69 лв. за фонд "Резервен";
- Приема доклад за прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-06-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
На проведено ОСА от 24.06.2016 г. на Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ИММИ АД-София (4IM)
На проведено ОСА от 23.06.2016 г. на ИММИ АД-София (4IM) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
На проведено ОСА от 23.06.2016 г. на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) са взети следните решения:
- Приема индивидуалния и консолидирания годишен доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на и годишния консолидиран отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
- Не разпределя дивидент за 2015 г.;
- Приема отчета на УС за сключените сделки по чл. 114 и сл. От ЗППЦК през 2015 г.;
- Овластява управителните органи да извършат сделки по чл. 114 с параметри описани в Мотивирания доклад;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Велина АД-Велинград (4VE)
На проведено ОСА от 22.06.2016 год. на  Велина АД-Велинград (4VE)са взети следните решения:
- Приема доклад /индивидуален и консолидиран/
на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
На проведено ОСА от 23.06.2016 год. на Винзавод АД-Асеновград (4VA) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава досегашния и избира нов състав на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Отнася загубата в размер на 840 336.46 лв. за сметка на общите резерви на Дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-06-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Рилски лен АД-Самоков (4OB)
В търговския регистър бе вписана промяна в Съвета на директорите на Рилски лен АД, гр.Самоков като от състава на Съвета на директорите е заличено юридическото лице ВИП Комерсиал ЕООД. На негово място е вписано юридическото лице Инс ГБ ООД, представлявано от Мано Николов Лазаров.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-06-2016 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
На проведено на 23.06.2016 год. ОСА на Винзавод АД-Асеновград (4VA) не е взето решение за разпределяне на дивидент за 2015 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
На проведено на 20.06.2016 г. ОСА на Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за частично покриване на загубата за 2015 год.;
- Приема доклада относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Преизбира членове на Съвета на директорите с 5-годишен мандат;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Приема решение за разпределение на дивидент в общ размер на 14 700.00 лв. или брутен дивидент в размер на 0.0113 лв. на акция. Остатъкът от печалбата от дейността на дружеството през 2015 г. в размер на 1 629.05 лв. се разпределя във Фонд Резервен;
- Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 04.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2016 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Явор АД-Варна (3YR)
На проведено на 23.06.2016 год. ОСА на Явор АД-Варна (3YR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Преизбира членове на Съвета на директорите за срок от 5 години;
- Промени в Устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Реализираната загуба за 2015 год. остава като непокрита загуба;
- Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-06-2016 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2015 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0113 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 04.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2016 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение да не се разпределя дивидент, а печалбата за 2015 год. да остане като неразпределена печалба от минали години;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
Дружеството обявява издаването на Първа емисия облигации със следните по-важни параметри:
- ISIN код BG2100008163;
- Размер на емисията: 1 015 000 лева;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми;
- Лихва: 3% на годишна база;
- Срок: 60 месеца;
- Падеж на главницата: 17.06.2021 год.;
Съветът на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД свиква първо общо събрание на облигационерите от емисията на 08.07.2016 г. в 10.00 ч., на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон 19 ет. 1, с дневен ред:
- Избор на представител/и на облигационерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.07.2016 г. от 10.00 ч. на същото място при същия дневен ред.
22-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8)
На проведено ОСА от 18.06.2016 год. на Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава членовете на управителните органи и ликвидатора от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Отнася отчетената загуба за 2015 г. като "Общи резерви";
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Улпина АДСИЦ-София (UPY)
На проведено ОСА от 20.06.2016 год. на Улпина АДСИЦ-София (UPY) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Разпределя за дивидент сума в общ размер на 47 930.73 лв. за 2015 год.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 04.07.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2016 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата