Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва:
Север Холдинг АД-София (6S8) свиква ОСА на 29.12.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 40, вх. В, партер, офис 7, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава Галина Савова Шопова от длъжност и отговорност като член на Съвета на директорите на Дружеството. На нейно място да бъде избран Сава Стоянов Шопов;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.01.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.12.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I), както следва:
Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) свиква ОСА на 21.12.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон 11, ет. 3, ап. 8, при следния дневен ред:
- Приемане на начален ликвидационен баланс на Ризърв Кепитал АДСИЦ (в ликвидация).
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.01.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.12.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1)
Уведомяваме, че на 17.11. 2017 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) са взети следните решения:
- На основание чл. 194, ал.1, чл. 196, ал. 1 от Търговския закон увеличава капитала на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) от 980 925 лв. на 9 980 925 лв., чрез издаване на нови 9 000 000 обикновени, поименни безналични акции;
- Номинална стойност на една нова акция: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на една нова акция: 1.80 лева;
- Избира АБВ инвестиции АД-гр. Варна за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;
- Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност за записване на приблизително 9.17501338 нови акции. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 9.17501338. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото число.
- Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 2 000 000 нови акции;
Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
17-11-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Фазан АД-Русе (4F5)
Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, се прекратява регистрацията на Алтернативен пазар, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Фазан АД, ISIN код BG11FARUAT13, борсов код 4F5, считано от 17.11.2017 г. (петък).
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
На проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството на 16.11.2017 г. е отменено решението за увеличение на капитала, взето от Съвета на директорите на 13.11.2017 г., и е взето следното ново решение:
- На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и  чл. 112 и сл. от ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на Дружеството, Съветът на директорите взема решение за увеличаване капитала на Дружеството от 850 000 лв. на 3 400 000 лв. чрез публично предлагане на обикновени, поименни и безналични акции, при следните параметри:
- Брой нови акции: 2 550 000;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на една акция: 1.35 лв.;
- Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала: ИП Капман АД;
- Съотношение право/нови акции: 1/3
- Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него права, умножен по три;
- Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 500 000 нови акции;
Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
16-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ), както следва:
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) свиква ОСА на 15.12.2017 г. от 17.00 ч. в гр. София, ул. Златен рог № 12, при следния дневен ред:
- Промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.12.2017 г. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.11.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
На проведено ОСА от 14.11.2017 г. на Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) са взети следните решения:
- Приема решение за отписване на Складова техника АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗППЦК;
- Преустановява дейността на Одитния комитет и освобождава членовете му от длъжност и от отговорност, считано от датата на отписване на Складова техника АД от регистъра на публичните дружества;
- Промени в управителните органи: Освобождава членовете на Съвета на директорите и избира нов състав на СД с 3-годишен мандат: Иван Ангелов Тодоров, Даниел Георгиев Ризов, Тони Владков Димитров, Емил Игнатов Петков и Николай Тихомиров Стоев;
- Промени в устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Уведомление за издаден LEI код
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7), както следва:
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) свиква ОСА на 21.12.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Козановска 13, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.01.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.12.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News