Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-05-2016 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5), както следва:
НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) свиква ОСА на 27.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Славянска № 5, ет.5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2016 г.
27-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2016 г. от 12.00 часа в гр. София, бул. Ген.Тотлебен №85-87,ет.4
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR), както следва:
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) свиква ОСА на 27.06.2016 год. от 16.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев № 17, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. се отнася във Фонд Резервен;
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2016 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мел инвест холдинг АД-София (4MB), както следва:
Мел инвест холдинг АД-София (4MB) свиква ОСА на 28.06.2016 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Удължаване мандата на одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инфра Холдинг АД-София (RA8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Инфра Холдинг АД-София (RA8), както следва:
Инфра Холдинг АД-София (RA8) свиква ОСА на 29.06.2016 год. от 14.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Майстор Алекси Рилец 38, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 1 500 113.14 лв. се разпределя за покриване на загуби от предходни години;
- Приемане на доклад по прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2016 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул.Тошо Кътев № 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
Заводски строежи-Девня АД-Девня представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10.00 ч. в гр. Девня, Промишлена зона, Административна сграда в Производствена база на Заводски строежи-Девня АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK), както следва:
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) свиква ОСА на 30.06.2016 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 470 903.97 лв. се разпределя, както следва: 91.5% или 430 877.20 лв. се разпределя между акционерите като дивидент в размер на 0.40 лв. на акция; остатъкът в размер на 40 026.77 лв. да се използва за покриване на загуби от минали години;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2016 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 27.06.2016 г. от1 2.00 часа в гр. София, жк. Дианабд бл. 58 офис 6.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: ЗГММ АД-Перник /в ликвидация/ (3ZG)
Прехвърлено право на собственост по договор за продажба на недвижими имоти, собственост на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Медика АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Они Холдингс АД-София (2O4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Они Холдингс АД-София (2O4), както следва:
Они Холдингс АД-София (2O4) свиква ОСА на 30.06.2016 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 и 2015 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 и 2015 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 и 2015 г.;
- Отчети на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 и 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2016 г.;
- Доклади на Одитния комитет за 2014 и 2015 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 и 2015 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове: Йоанис Коттарис, Леонидас Димитрулиас, Панайотис Димитриадис;
- Промяна седалище и адрес на управление както следва: гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2016 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2016 год. от 15.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 144.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мадара Юръп АД-Варна (6MF), както следва:
Мадара Юръп АД-Варна (6MF) свиква ОСА на 27.06.2016 год. от 16.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Доклад и относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за одобряване промяна на срока на сключен от Дружеството договор за револвиращ кредит;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
На проведено ОСА от 26.05.2016 год. на Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
На проведено ОСА от 26.05.2016 год. на  Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Приема доклад за прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP), както следва:
Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)свиква ОСА на 27.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Индустриална 50, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение загубата за 2015 г. да бъде покрита до размера и за сметка на общите и допълнителни резерви от минали години;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл. 114 от ЗППЦК, предложени в мотивиран доклад на Съвета на директорите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент за 2015 г. по емисия обикновени акции с ISIN код BG1100053054, платим на траншове, съгласно решение на ОСА от 08.04.2016 г.:
- Начална дата на изплащане на дивидента (втори 0.50 лв от общия гласуван дивидент в размер на 1 лев) - 30.05.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Поради липса на кворум, свиканото от Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) ОСА за 26.05.2016 год. не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 09.06.2016 год. от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.05.2016 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Катекс АД-Казанлък представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов № 4.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Катекс АД-Казанлък (5KTE), както следва:
Катекс АД-Казанлък (5KTE) свиква ОСА на 30.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов № 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Марицатекс АД-Пловдив (4MJ), както следва:
Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) свиква ОСА на 30.06.2016 год. от 15.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 144, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за покриване на загуби от минали години за сметка на неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на доклад относно Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (3ZY)
Поради липса на кворум свиканото от ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (3ZY) ОСА за 21.05.2016 г. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на  04.06.2016 г. от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2016 година.
26-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2 уведомяваме, че ХД Дунав АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2016 год. на консолидирана база в размер на 22 х. лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /в несъстоятелност/ (6C9)
Поради отписване на ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /в несъстоятелност/ като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, се прекратява регистрацията на емисията акции, издадена от ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /в несъстоятелност/, ISIN код BG1100129052, борсов код 6C9, считано от 27.05.2016 г.
26-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, административна сграда, 2 ет., заседателна зала.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD), както следва:
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) свиква ОСА на 28.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, административна сграда, 2 ет., заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата от минали години в общ размер на 327 298.40 лв. се прехвърля в Допълнителни резерви, а загубата за 2015 год. в размер на 367 370.69 лв. се покрива от Допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH), както следва:
Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH) свиква ОСА на 30.06.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД представя вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно свое дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2), както следва:
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) свиква ОСА на 04.07.2016 год. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. да се разпредели, както следва: 10% - във Фонд Резервен; 90% - за Допълнителни резерви;
- Приемане на доклада по прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните органи;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алфа България АД-София (VZW)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алфа България АД-София (VZW), както следва:
Алфа България АД-София (VZW) свиква ОСА на 27.06.2016 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Г.С. Раковски 130 ет.1, ап.4, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8), както следва:
Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) свиква ОСА на 30.06.2016 год. от 17.00 ч. в гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 13, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 1 209 495.03 лв. се отнася за покриване на загуби от минали години и фонд резервен;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Уведомление за вписване в Търговския регистър на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 51, ет. 3, офис А2-3.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бианор Холдинг АД-София (5BI), както следва:
Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на 28.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 51, ет. 3, офис А2-3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Освобождаване на членове на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освобождава Николай Рашев и Неделчо Неделчев от длъжност като членове на Съвета на директорите и избира Иван Димитров и Драгомир Бояджиев за нови членове на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 19 198.79 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Трансстрой-АМ АД-София (42T)
На проведено ОСА от 20.05.2016 год. на Трансстрой-АМ АД-София (42T) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Приема решение за отписване на Трансстрой Автоматика и Монтажи АД от Регистъра, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗППЦК.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7), както следва:
Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) свиква ОСА на 30.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 25, при следния дневен ред:
- Доклад управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Приемане на междинен финансов отчет на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Преизбиране на членове на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбите от текущата и от минали години в размер на 415 767.66 лв. да се разпределят за покриване на загуби от минали години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
Приморско клуб ЕАД-Приморско представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2016 год. от 15.00 ч. в гр. Приморско, ММЦ, Административна сграда, ет. 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C), както следва:
Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) свиква ОСА на 20.06.2016 год. от 15.00 ч. в гр. Приморско, ММЦ, Административна сграда, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за покриване на загубата за 2015 год.;
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2016 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно, което ще се проведе на 21.06.2016 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 23.06.2016 г. от 13.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9), както следва:
Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) свиква ОСА на 23.06.2016 г. от 13.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I №29 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата от дейността на дружеството за 2015 г., в размер на 2 313 389.17 лв., да бъде отнесена в Други резерви.;
- Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на Захарни заводи АД за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.;
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки  по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2016 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News