Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Сити Пропъртис АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) представя уведомление по чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-11-2014 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2014 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Във връзка с постъпило на 25.11.2014 год. уведомление от Корадо-България АД-Стражица (4KX), относно взето от Управителния съвет на дружеството на 25.11.2014 год. решение за еднократно удължаване с 10 /десет/ дни на срока за прехвърляне на права от подписката за публично предлагане на 2 884 786 акции от увеличението на капитала на дружеството, с настоящото бихме искали да Ви уведомим относно следните промени:
- брой акции преди увеличението: 6 202 290;
- брой на издадените права: 6 202 290;
- брой акции, предложени за записване: 2 884 786;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 2,15/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2,15;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 442 393 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 4KXX;
- ISIN код на правата: BG4000006149;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 2.75 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 04.12.2014 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 08.12.2014 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 15.12.2014 г.;
- начална дата за записване на акциите: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 06.01.2015 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-11-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено извънредно ОСА от 24.11.2014 год. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Освобождава Галин Илиев Попов като независим член на Съвета на директорите. Потвърждава избора на Деян Желев Георгиев за независим член на Съвета на директорите;
- Разпределя брутен дивидент в размер на 0,66 лв. на акция за 2013 год.;
- Заделя сума в размер на 119 792,22 лв. за фонд "Резервен";
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.12.2014 г.;
- Приема решение за увеличаване на капитала на дружеството с 4 688 680 лв. чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лв. за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадените права и една нова акция 3,5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата по увеличение на капитала избира Българо-американска кредитна банка АД;
- Приемане решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Цариградско шосе № 139;
- Промени в устава на дружеството;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 08.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.12.2014 год.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 08.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 04.12.2014 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2014 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено извънредно ОСА от 24.11.2014 год. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), е взето решение за разпределяне на дивидент за 2013 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0,66 лв.;
Начална дата за изплащане на дивидента: 15.12.2014 г.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 08.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.12.2014 год.
25-11-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Видахим АД-Видин (4VD), както следва:
Видахим АД-Видин (4VD) свиква ОСА на 10.01.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, Южна Промишлена Зона – Административна сграда, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.01.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.12.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-11-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
На проведено ОСА от 21.11.2014 год. на Север Холдинг АД-София (6S8) са взети следните решения:
- Приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно Светослав Митков Добрев и Ваня Петкова Шопова. Освобождава като членове на Съвета на директорите Румен Симеонов Симеонов и Румен Петров Митев;
- Приема промени в състава на Одитния комитет.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Медика АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-11-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Във връзка с процедура по издаване на първа по ред емисия корпоративни облигации от Би Джи Ай Груп АД и с оглед предвидената възможност в Предложението (Проспект) за записване, на заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 21.11.2014 г. беше взето решение за допълнително удължаване на крайния срок за записване на облигациите по емисията до 15:00 ч. на 01.12.2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News