Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-10-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), както следва:
Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 24.11.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождаване на Галин Илиев Попов като член на Съвета на директорите;
Потвърждаване избора на Деян Желев Георгиев за независим член на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Разпределя сума в размер на 1 078 129.99 лв. между акционерите като дивидент, брутен дивидент на акция – 0.65698 лв.;
Сума в размер на 119 792.22лв. да бъде заделена за фонд Резервен;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; Проект за решение: Приема решение за увеличение на капитала с 4 688 680 лв. чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лв. за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадените права и една нова акция 3,5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата по увеличение на капитала да се избере Българо-американска кредитна банка АД и при другите условия, подробно описани в протокол от заседание на Съвета на директорите от 13.10.2014 г.;
- Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Цариградско шосе 139.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.12.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.11.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.11.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
На проведено извънредно ОСА от 20.10.2014 год. на Мадара Юръп АД-Варна (6MF) са взети следните решения:
- Промени в органите на управление на дружеството. Освобождава като член на СД Людмил Ганчев и избира за нов член Христо Соколарски;
- Освобождава Людмил Ганчев от отговорност за дейността му като член на СД за периода 01.01.2014 до 20.10.2014 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АДуведомява, че удължи с още 6 месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД в цялата страна до 16.04.2015 год. включително.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
На основание чл. 28 от Наредба 2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба 2, ХД Дунав АД – гр.Враца уведомяваме, че реализира печалба към 30.09.2014 год. в размер на 306 хил. лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) представя уведомление за публикуван отчет към 30.09.2014 г. и печалба към 30.09.2014 г. в размер на 160 хил. лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
На проведено извънредно ОСА от 14.10.2014 год. на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) са взети следните решения:
- Приема едностепенна система на управление и избира Съвет на директорите в състав Светослав Костадинов, Чезаре Писторези-независим член, „БГ Тишу Пейпър” АД, „Телпром” ООД,. „ Българска Индустриална и Търговска Корпорация” АД;
- Промени в устава на дружеството.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-10-2014 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 23.07.2014 г., публикации във в. Новинар от 14.10.2014 г. и в. Сега от 14.10.2014 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 17.10.2014 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник Де Ново ЕАД  от 11.10.2014 г. относно увеличаване на капитала на Уеб Медия Груп АД-София (45W), БФБ-София въвежда за търговия на „Сегмент за права” емисия при следните параметри:
- брой акции преди увеличението: 1 420 000;
- брой на издадените права: 1 420 000;
- брой акции, предложени за записване: 1 420 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 710 000 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 45W1;
- ISIN код на правата: BG4000005141;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 27.10.2014 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 07.11.2014 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 27.10.2014 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 11.11.2014 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 18.11.2014 г.;
- начална дата за записване на акциите: 27.10.2014 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 02.12.2014 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Де Ново ЕАД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Централна кооперативна банка АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК или към 24.10.2014 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 22.10.2014 г.
17-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO)
На проведено ОСА от 15.10.2014 год. на Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) са взети следните решения:
- Промени в устава на дружеството.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-10-2014 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за права, както следва:
- Емитент: Уеб Медия Груп АД-София (45W);
- ISIN код на емисията: BG4000005141;
- Размер на емисията: 1 420 000 права;
- Присвоен борсов код: 45W1
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Сирма АД-Пловдив (3JJ)
Сирма АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ (5OTZ)
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
Зенит Агрохолдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2014 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 20.10.2014 год. (понеделник) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Кнезим АД-Кнежа, (4KZ), ISIN BG11KNKNAT17.
15-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Софарма билдингс АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
На проведено ОСА от 10.10.2014 год. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Приема сумата от 1 731 592,77 лв. да бъде разпределена между акционерите като дивидент в размер на 1,77 лв. на акция;
- Приема сумата от 184 240,25 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 24.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.10.2014 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-10-2014 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
На проведено ОСА от 10.10.2014 год., на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ), е взето решение за разпределяне на дивидент за 2013 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.77 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидентите: 15.12.2014 год.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 24.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.10.2014 год.
14-10-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Медика АД-София (5MA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Медика АД-София (5MA), както следва:
Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 14.11.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II-ри, №1, Бизнес център България 2000 ет. 3, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма АД за предоставяне на маркетингови услуги;
- Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма АД за продажба на продукция и стоки;
- Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Имоти АДСИЦ за наемане на офис площи и паркоместа;
- Приемане на решение за УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Варшава СП З.О.О. за продажба на продукция и стоки;
- Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК с ООО Софарма Украйна за продажба на продукция и стоки;
- Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК с Бриз ЛТД за продажба на продукция и стоки;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.12.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.10.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
На основание чл.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и  Устава на Би Джи Ай Груп АД, Дружеството уведомява обществеността за следното:
На заседание на Съвета на директорите на Би Джи Ай Груп АД от 10.10.2014 г. е взето решение Дружеството да издаде първа по ред емисия корпоративни облигации при следните по-важни параметри и условия:
- Размер на емисията (обща стойност на облигационния заем) – до 5 000 000 лв.;
- Максимален брой облигации - до 5 000 броя.
- Номинална стойност на всяка една облигация – 1 000 лева;
- Емисионна стойност на всяка една облигация - 1 000 лева;
- Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни;
- Срочност и падеж на емисията – 5 години (60 месеца) от датата на сключване на облигационния заем;
- Лихва – 6 % на годишна база;
- Инвестиционен посредник, чрез който ще се осъщвствява предлагането на новата емисия облигации - Интеркапитал Маркетс АД;
- Емисията ще се смята за успешна при записване и заплащане на най-малко 1 000 лв. от номиналната стойност на общо предлаганите облигации;
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News