Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-01-2017 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Дружеството представя Тримесечно уведомление за текущия етап на производството към 31.12.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
Зенит Агрохолдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Търгово предложение по чл.149а, ал.1 от ЗППЦК от "Велде" ГмбХ, за закупуване акциите на останалите акционери на "Велде България" АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Улпина АДСИЦ-София (UPY)
На проведено ОСА 09.01.2017 год. на Улпина АДСИЦ-София (UPY) са взети следните решения:
- Прекратяване дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
- Определя едногодишен срок на ликвидация на Улпина АДСИЦ;
- Избира ликвидатор и определя възнаграждението му;
- Освобождава членовете на управителните органи от длъжност и отговорност с оглед решението за прекратяване на Улпина АДСИЦ;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-01-2017 - Друга информация

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Уведомление за договор с медии, чрез които Дружеството разкрива регулирана информация и уведомление по чл.27, ал.3 от Наредба 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Кредитен рейтинг на Делта Кредит АДСИЦ, 06.01.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
Поради липса на кворум, свиканото за 10.01.2017 г. извънредно ОСА на Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) не се е провело.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
В БФБ-София АД са постъпили актуализирани материали и Покана за провеждане на извънредно ОСА на Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR), както следва:
Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)свиква ОСА на 25.01.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. проф. Иван Георгов №1при следния дневен ред:
- Изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
Нова точка, включена в дневния ред от акционера „Барек Овърсийс Лимитид“, Кипър, по реда на чл. 223а, от Търговския закон:
2. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите.
Предложение за решение:
Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Константинос  Кавурас, Евангелос Вулгаракис, Теодорос Зитунис, Димитър  Коев, Христодулос Цилопулос, Николаос Георгопулос, Георгиос Фрагулис;
Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: Сандра Мария  Сантос, Филип Дрофиак, Николаос Барлаянис - с мандат от 5 години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.02.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.01.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.01.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-01-2017 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ (6AD)
Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ представя тримесечно уведомление за текущия етап на производството към 31.12.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-01-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ (6AD)
Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-01-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
Приморско клуб ЕАД-Приморско представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 10.02.2017 г. от 11.00 часа в ММЦ Приморско, Административна сграда, ет. 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-01-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C), както следва:
Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) свиква ОСА на 10.02.2017 г. от 11.00 ч. в ММЦ Приморско, Административна сграда, ет. 2 при следния дневен ред:
- Вземене на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК. Предложение за решение: На основание чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 21 от устава на дружеството, едноличният собственик на капитала на Приморско клуб ЕАД взема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 4 000 000 нови обикновени поименни безналични акции от същия клас като досега издадените, като всяка една нова акция е с номинална стойност и емисионна стойност 1.00 лев. Капиталът на Приморско клуб ЕАД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 броя акции. Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството е „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Срещу всяка една притежавана акция се издава едно право, като 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 1 лев;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.02.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.01.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.01.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News