Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A)
Атоменергоремонт АД-Козлодуй публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Металопак АД-Карнобат (5MP)
Металопак АД-Карнобат публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)
Хидропневмотехника АД-Казанлък публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Съветът на директорите на Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй уведомява, че в дружеството е постъпило уведомление, съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149а, ал. 3 от ЗППЦК.
Съществени условия по търговото предложение са:
- Дружество, обект на предложението: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Първа финансова брокерска къща ООД;
- Брой на акциите, обект на предложението: 96 607 (8.35 %);
- Предлагана цена за една акция: 2,00 лв.;
- Ежедневници, в които ще бъде публикувано търговото предложение: в. Земя и в. Сега;
- КФН все още не е взела отношение по търговото предложение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Родина-91 АД-Добрич (3RW)
Родина-91 АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба стъкларски заводи АД-София (4DR)
Дружба стъкларски заводи АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
Акумпласт АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2)
Балканика Имоти АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2), както следва:
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) свиква ОСА на 10.05.2017 год. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. да се разпредели, както следва: 10% - във Фонд Резервен; 90% - за Допълнителни резерви;
- Приемане на доклада по прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните органи;
- Избор на нов Одитен комитет. Приемане на Правилник (статут) на Одитния комитет;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.04.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.04.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
Слънчев ден АД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Рилски лен АД-Самоков (4OB)
Рилски лен АД-Самоков публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2)
Зенит Агрохолдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Уеб Медия Груп АД-София (45W)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Уеб Медия Груп АД-София (45W), както следва:
Уеб Медия Груп АД-София (45W) свиква ОСА на 28.04.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри № 20, ет. 10, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от състава на СД Красимир Димитров Тодоров и избира Нели Славейкова Славова за нов член на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.04.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.04.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
24-03-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D)
Уведомление относно вписване в Търговския регистър на актуален Устав на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
Сирма АД-Бургас публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Медика АД-София (5MA)
На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК уведомяваме, че на 20.03.2017 год. Софарма АД-София (3JR) и Медика АД-София (5MA) подписаха допълнително споразумение към Договора за преобразуване чрез вливане според указания от КФН. Всички документи ще бъдат внесени за одобрение в КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа след изготвяне на доклад от независим проверител.
В резултат на вливането всички акционери на преобразуващото се дружество Медика АД, с изключение на приемащото дружество Софарма АД, което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на Софарма АД и ще станат акционери в него. Срещу всяка една своя акция от Медика АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0.8831 от обратно изкупените акции от капитала на Софарма АД. Всички останали условия по преобразуването са определени в Договора за преобразуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News