Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Оргтехника АД-Силистра (3OA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Оргтехника АД-Силистра (3OA), както следва:
Оргтехника АД-Силистра (3OA) свиква ОСА на 17.06.2016 год. от 15.00 ч. в гр. Силистра, ул. Петър Бояджиев № 31, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2015 год. да бъде покрита от Други резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2016 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 01.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
05-05-2016 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG)
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 16.05.2016 г. (понеделник) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от СИИ Имоти АДСИЦ-София, (5CG) ISIN BG1100006060.
05-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT), както следва:
Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 07.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА освобождава Тайрекс България ООД като член на Съвета на директорите;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
05-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA), както следва:
Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) свиква ОСА на 08.06.2016 год. от 14.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 25, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Приемане на доклад за прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2016 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV), както следва:
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) свиква ОСА на 08.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. к.к. Слънчев бряг, р-т Лазур, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя печалбата за 2015 год. за допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ХД Дунав АД-Враца (4D8), както следва:
ХД Дунав АД-Враца (4D8) свиква ОСА на 17.06.2016 год. от 09.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев № 6, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Преизбиране членовете на Съвета на директорите
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 302 619.43 лв. да се отнесе към Допълнителни резерви;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение относно изплащането на дивидента за 2010 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2016 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 01.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Козановска 13.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7), както следва:
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) свиква ОСА на 07.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Козановска 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. да се отнесе като неразпределена печалба;
- Доклад с програма за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
На проведено ОСА от 03.05.2016 год. на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) са взети следните решения:
- Одобряване и приемане на изготвения от Управителния съвет на Дружеството мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК относно издаване на корпоративна гаранция за обезпечаване задължения на дъщерното дружество Захар ЕАД;
- Овластяване на лицата, представляващи Захарни заводи АД да сключат предложената сделка при параметрите, посочени в мотивирания доклад;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-05-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 06.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр.София, бул. История славянобългарска № 8.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Котлостроене АД-София (4KS), както следва:
Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 06.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска № 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за рение: Освобождава като член на Съвета на директорите Иван Радославов Дончев. Избира за член на Съвета на директорите Автотрансснаб АД, ЕИК 121021194.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение част от загубите на дружеството от минали години, в размер на 673 094.74 лв., да бъдат покрити от Други резерви.
Печалбата от дейността на дружеството, в размер на 10 560.23 лв., да бъде отнесена в Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.05.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Уведомление за откриване на производство по ликвидация по отношение на дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Парк АДСИЦ-София (4PK), както следва:
Парк АДСИЦ-София (4PK) свиква ОСА на 06.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шейново № 7, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Мартин Венков Воев;
Избира Бета Сървисиз АД, ЕИК 175458468, за член на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение реализираната през 2015 г. загуба в размер на 102 582.48 лв., да остане непокрита;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.05.2016 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Съгласно решение на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството от 21.04.2016 г. Емилия Съева Съева беше освободена като член на Съвета на директорите на Дружеството. За нов член на Съвета на директорите беше избрана Мария Валентинова Христова с мандат до 23.04.2017 г.
С решение на Съвета на директорите от 21.04.2016 г., Мария Валентинова Христова беше избрана за изпълнителен член на Съвета на директорите.
Промяната беше вписана в Търговския Регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството на 28.04.2016 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Уведомление за сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД публикува нетен консолидиран финансов резултат за 2015 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЗГММ АД-Перник /в ликвидация/ (3ZG)
На проведено ОСА от 03.05.2016 г. на ЗГММ АД-Перник /в ликвидация/ (3ZG) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 г.;
- Овластява ликвидатора в срок до един месец за сключване на договор за покупко-продажба на недвижими имоти /промишлен терен/ за сумата от 1 200 000 лв., като част от плащането ще бъде извършено чрез прихващане на натрупаните задължения на ЗГММ АД към купувача към датата на сделката. Овластява ликвидатора да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Свинекомплекс Николово АД-Николово  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
Поради липса на кворум свиканото от Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP) ОСА за 03.05.2016 г. не се е провело.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4)
На проведено ОСА от 01.05.2016 г. на Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4) са взети следните решения:
- Овластяване на Изпълнителния директор на Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ  да сключи договор за наем, по силата на който Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ, като наемодател, да предостави под наем на Роял Сантело ООД, ЕИК 203521366, недвижим имот в гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 63;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
03-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Явор АД-Варна (3YR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Явор АД-Варна (3YR), както следва:
Явор АД-Варна (3YR) свиква ОСА на 23.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Преизбиране на членове на Съвета на директорите;
- Промени в Устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Реализираната загуба за 2015 год. да остане като непокрита загуба;
- Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
03-05-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
През м. април 2016 г. Еуротерра България АД не е изкупувало обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от Еуротерра България АД собствени акции към 30.04.2016 г. е 129 845 броя.
03-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска Холдингова Компания АД-София (5BA), както следва:
Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) свиква ОСА на 09.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, Парк-Хотел Москва, зала Конферанс 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 66 046.28 лв. да бъде отнесена към Допълнителните резерви на дружеството;
- Приемане на доклада относно Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
03-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: КММ АД-Шумен (4KP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва:
КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 20.06.2016 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2016 -- 31-03-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100021133.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2016 -- 31-03-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100011142.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO), както следва:
Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) свиква ОСА на 30.05.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 5, офис В, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя печалба за 2015 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
03-05-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6), както следва:
Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) свиква ОСА на 16.06.2016 год. от 14.00 ч. в гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 4, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи /индивидуален и консолидиран/ за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в управителните органи;. Проект на решение: ОС освобождава Христо Енев от Съвета на директорите и избира Силъри ООД за нов член на СД;
- Промени в Устава на дружеството;
- Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. Бургас, ул. Янко Комитов 16;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата в размер на 5 710.15 лв. да остане неразпределена;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2016 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
01-05-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Никотиана БТ Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-05-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Никотиана БТ Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ)
Шумен-Табак АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
Интерлоджик-имоти АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
Интерлоджик-лизинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Вега АД-Плевен (4V8)
Вега АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
Приморско клуб ЕАД-Приморско  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Завод за хартия-Белово АД-Белово  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Друга информация

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
На проведено заседание на Съвета на директорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД от 26.04.2016 г. са приети следните решения:
- След приключване на срока за упражняване на варантите от емисия с ISIN код BG9200001154 и преброяване на направените заявки за записване на акции от увеличението на капитала на дружеството, СД констатира, че са подадени заявки за упражняване на правата чрез записване на 4 000 варанта. В следствие на подадените заявки капиталът на дружеството ще бъде увеличен с 4 000 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 5 лв. за една акция.
- Подписката се счита за успешна.
- По време на подписката, включително и по време на упражняването на варантите и записването на акциите, дружеството не срещна затруднения спорове и други подобни.
28-04-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ), както следва:
Изгрев-66 АД-Пловдив /в ликвидация/ (4IZ) свиква ОСА на 28.06.2016 г. от 14.00 ч. в гр. Пловдив, Кукленско шосе, разклона с. Куклен -с. Брани поле, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане решение за удължаване срока на ликвидацията с 12 месеца, считано от 03.07.2016 год.;
- Приемане на решение за овластяване на Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия и сделки по осребряване наличното имущество;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2016 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2016 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерхотели АД-Велико Търново (4IV)
Интерхотели АД-Велико Търново  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велбъжд АД-Кюстендил (4V6)
Велбъжд АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
С настоящото София Комерс-Заложни къщи АД-София АД (Дружеството) уведомява обществеността, че на 26.04.2016 г. Съветът на директорите прие решение съгласно чл. 36а, ал. 1 от  Устава на дружеството за увеличаване на капитала на компанията чрез емитиране при условията на първично публично предлагане на нова емисия привилегировани акции при следните условия:
- Издаване на нови 1 110 000 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, привилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка акция, и емисионна стойност 5.00 лв. , като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени минимум 200 000 привилегировани акции с емисионна стойност от 5.00 лв.;
- Привилегията по новоиздадените акции се изразява в правото на фиксиран дивидент в размер на 12% на годишна база, за срок от 5 години. Дивидентът по привилегированата акция е кумулативен, т.е. дори и да не бъде изплатен през изискуемата година, той е дължим на акционерите, като на датата на конвертиране в обикновени акции Емитентът е длъжен да изплати всички кумулирани и неизплатени дивиденти;
- Срещу всеки 2 (две) права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия с емисионна стойност 5 (пет) лева всяка. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една акция от настоящата емисия, и най-много такъв брой акции, равен на броя притежавани от него права, разделен на 2 (две).
- ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД - избран за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала;
- Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението в капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Метрон АД-София (6M1)
Метрон АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД-Враца  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Видахим АД-Видин, (4VD)
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 11.05.2016 г. (сряда) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Видахим АД-Видин, (4VD) ISIN BG11VIVIBT14.
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД представя вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно свое дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
Парк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
Симат АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Торготерм АД-Кюстендил (TTV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Торготерм АД-Кюстендил (TTV), както следва:
Торготерм АД-Кюстендил (TTV) свиква ОСА на 03.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул. Овощарска № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.05.2016 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5)
Агроенерджи АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
Слънчев ден АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A)
Атоменергоремонт АД-Козлодуй  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мизия-96 АД-Плевен (5MF)
Мизия-96 АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Медика АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва:
Север Холдинг АД-София (6S8) свиква ОСА на 24.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 40, вх. В, партер, офис 7, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отрицателният финансов резултат за 2015 год. да бъде покрит от неразпределената печалба от минали години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.07.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Троян, кв. Велчевски, Административна сграда на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
Мак АД-Габрово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на на 02.06.2016 год. от 12.00 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март 9.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мак АД-Габрово (4MK), както следва:
Мак АД-Габрово (4MK) свиква ОСА на 02.06.2016 год. от 12.00 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март 9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в управителните органи;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА приема да не се изплаща дивидент и печалбата за 2015 год. да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Приемане на Политика за възнагражденията на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2016 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Експат Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Експат Имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News