Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Вега АД-Плевен (4V8)
Вега АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5)
Агроенерджи АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София (45U)
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Поради липса на кворум свиканото от Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) ОСА за 31.10.2014 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 14.11.2014 год. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.10.2014 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД отчита загуба за деветмесечието на 2014 г. в размер на 8 354 хил. лева.
Основна причина за това е финализиране на дейности по „Договор за изграждане (доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) за блокове 5 и 6 на „ТЕЦ Марица изток“ ЕАД“.
Изпълнението на останалите договори, по които работи Дружеството през 2014 г. на този етап, дават основание за очакван положителен финансов резултат в края на годината.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Метрон АД-София (6M1)
Метрон АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Видахим АД-Видин (4VD)
Видахим АД-Видин  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2)
Балканика Имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB)
Институт по целулоза и хартия АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мизия-96 АД-Плевен (5MF)
Мизия-96 АД-Плевен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
Интерлоджик-лизинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
Интерлоджик-имоти АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИММИ АД-София (4IM)
ИММИ АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ)
Шумен-Табак АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Витапрот Славяново АД-София (4VS)
Витапрот Славяново АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P)
Птицевъдство-Ломци АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик представи тримесечен отчет за периода 01-07-2014 -- 30-09-2014 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100015127.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM)
Заваръчни машини АД-Перник  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Би Джи Ай Груп АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Свинекомплекс Николово АД-Николово  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
Парк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
Мел инвест холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Люк АДСИЦ-София (5L2)
Люк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети

Емитент: Фазан АД-Русе (4F5)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към 30.09.2014 год. от Фазан АД-Русе (4F5).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
30-10-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR)
На проведено ОСА от 30.10.2014 год. на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Печалбата за 2013 год. в общ размер на 192 863.51 лв. разпределя както следва:
Разпределя обща сума от 175 500 лв. за дивидент, или брутен дивидент в размер на 0.27 лв. на акция за 2013 година. Начална дата за изплащане на дивидент - 03.12.2014 год.;
Заделя 17 363.51 лв. като "Неразпределена печалба";
- Приема доклад за прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 13.11.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.11.2014 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
30-10-2014 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR)
На проведено ОСА от 30.10.2014 год. на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2013 год., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.27 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 13.11.2014 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.11.2014 година.
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Катекс АД-Казанлък  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
Заводски строежи-Девня АД-Девня  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Медика АД-София (5MA)
Медика АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Мебелсистем АД-Пазарджик (5ML)
В БФБ-София АД е постъпил отчет за трето тримесечие на 2014 год. от Мебелсистем АД-Пазарджик (5ML) .
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
30-10-2014 - Финансови и други отчети

Емитент: Исперих-БТ АД-Исперих /в несъстоятелност/ (4IS)
Исперих-БТ АД-Исперих /в несъстоятелност/ представи тримесечно уведомление за текущия етап на производство по несъстоятелност за третото тримесечие на 2014 г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR)
Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ (4O8)
Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора (6SE)
Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
Приморско клуб ЕАД-Приморско  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-07-2014 -- 30-09-2014 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG 210002113.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Завод за хартия-Белово АД-Белово  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ (4KW)
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД-Стражица  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи тримесечен отчет за периода 01-07-2014 -- 30-09-2014 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100003131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
Винзавод АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
Акумпласт АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир (5BE)
Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1)
Ютекс Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велбъжд АД-Кюстендил (4V6)
Велбъжд АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)
Хидропневмотехника АД-Казанлък  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-10-2014 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Във връзка с процедура по издаване на първа по ред емисия корпоративни облигации от Би Джи Ай Груп АД и с оглед предвидената възможност в Предложението (Проспект) за записване уведомяваме, че на заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 27.10.2014 г. е взето решение за удължаване на крайния срок за записване на облигациите  до 15.00 ч. на 14.11.2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
Тракийски памук АД-Стара Загора  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Вапцаров АД-София (4V4)
Вапцаров АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Велде България АД-Троян (4L5)
Велде България АД-Троян  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ (4L6)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към 30.09.2014 год. от Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ (4L6).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
Симат АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗГММ АД-Перник (3ZG)
ЗГММ АД-Перник  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
Складова техника АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Родина-91 АД-Добрич (3RW)
Родина-91 АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерхотели АД-Велико Търново (4IV)
Интерхотели АД-Велико Търново  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (6EC)
Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK)
Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА на 01.12.2014 г. от 14.00 часа в София, бул.Цариградско шосе 47A, ет. 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK), както следва:
Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK) свиква ОСА на 01.12.2014 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 47А, ет.2, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
- Удължаване срока на ликвидацията  от 6 на 12 месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.12.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.11.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.11.2014 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
Бряст-Д АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Ямболен АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Металик АД-Ябланица (5MD)
Металик АД-Ябланица  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Рилски лен АД-Самоков (4OB)
Рилски лен АД-Самоков  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7)
Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Металопак АД-Карнобат (5MP)
Металопак АД-Карнобат  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.06.2014 г., публикации във в. Труд от 20.10.2014 г. и в. Капитал Дейли от 20.10.2014 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 21.10.2014 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник Райфайзенбанк (България) ЕАД от 20.10.2014 г. относно увеличаване на капитала на Корадо-България АД-Стражица (4KX), Ви уведомяваме за следното:
- брой акции преди увеличението: 6 202 290;
- брой на издадените права: 6 202 290;
- брой акции, предложени за записване: 2 884 786;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 2,15/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2,15;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 442 393 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 4KXX;
- ISIN код на правата: BG4000006149;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 2.75 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 25.11.2014 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 27.11.2014 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.12.2014 г.;
- начална дата за записване на акциите: 06.11.2014 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 18.12.2014 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 25.06.2014 год.
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 23.06.2014 год.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-10-2014 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7)
Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7) представя уведомление за начален баланс при производство на ликвидация.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Друга информация

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Съветът на директорите на Сити Пропъртис АДСИЦ съобщава, че е предоставил пред КФН и БФБ, финансовия отчет на дружеството за третото тримесечие на 2014 г. Всеки желаещ да се запознае със съдържанието на отчета, може да направи това всеки работен ден от 10:30 до 17.30 ч. в офиса на Сити Пропъртис АДСИЦ на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 23, или на сайта на дружеството: www.citypropertiesreit.com
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Сити Пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Полимери АД-Девня /в несъстоятелност/ (51P)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към трето тримесечие на 2014 год. от Полимери АД-Девня /в несъстоятелност/ (51P).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/ (6C7)
Континентал Холдинг АД-Перник /в ликвидация/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
Слънчев ден АД-Варна  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село (6EB)
Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2014 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/ (3OG)
Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News