Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-10-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-09-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Уведомление за разкриване на дялово участие в Котлостроене АД-София (4KS)
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-09-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2020г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-09-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
На проведено редовно ОСА от 04.09.2020 г. на Котлостроене АД-София (4KS) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 и 2019 г.;
- Определя нов 5-годишен мандат на СД;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определя възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на СД;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
31-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Котлостроене АД-София (4KS), както следва:
Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 04.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска 8.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-07-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-07-2020 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-03-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД публикува уведомление за отлагане оповестяването на Годишен финансов отчет за 2019 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-02-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-12-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
На проведено извънредно ОСА от 12.12.2019 г. на Котлостроене АД-София (4KS) са взети следните решения:
- Поради наложен ПАМ от КФН, не подлага на гласуване единствената точка от дневния ред.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-11-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Котлостроене АД-София (4KS), както следва:
Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 12.12.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска 8, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на Котлостроене АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение:
Увеличава капитала на Котлостроене АД от 237 588 на 239 963 лв., при следните основни параметри:
1. Размер на емисията, вид на новите акции: 2 375 бр. обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции;
2. Номинална стойност: 1 (един) лев;
3. Емисионна стойност: 10 (десет) лева;
4. Лица, имащи право да запишат нови акции са всички членове на Съвета на директорите и прокуристът на дружеството към датата на общото събрание;
5. Начална дата на записване на акциите: 06.01.2020 г.;
6. Крайна дата на записване на акциите: 05.02.2020 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.12.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.11.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.11.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-11-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 12.12.2019 г. от 11:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
На проведено извънредно ОСА от 30.10.2019 г. на Котлостроене АД-София (4KS) са взети следните решения:
- Съгласно Решение 1140-ПД/23.10.2019 г. на Заместник-Председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Котлостроене АД-София (4KS) не подлага на гласуване и не приема  решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News