Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-08-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
На проведено извънредно ОСА от 31.07.2017 г. на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) са взети следните решения:
- Избира нов Одитен комитет;
- Одобрява Правилник на Одитния комитет;
- Овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на Одитния комитет;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX), както следва:
Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) свиква ОСА на 31.07.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров 57, при следния дневен ред:
- Избор на нов Одитен комитет;
- Одобряване на Статут на Одитния комитет;
- Определяне на възнаграждение на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
На проведено редовно ОСА от 12.06.2017 г. на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 3 годишен мандат;
- Заделя 10 807.97 лв. за фонд "Резервен";
- Заделя 97 271.68 лв. като "Неразпределена печалба";
- Поради наложен ПАМ от КФН не подлага на гласуване точката от дневния ред относно: Преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3 годишен мандат.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX), както следва:
Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) свиква ОСА на 12.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров 57, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Преизбиране на настоящите членове на Одитния комитет за нов 3 годишен мандат;
- Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите за нов 3 годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата