Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Котлостроене АД-София (4KS), както следва:
Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 04.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News