Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

30-07-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска 8.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News