Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

29-07-2022 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (ZLP)
Златни пясъци АД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2022г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News