Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

26-05-2022 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (ZLP)
Протокол на НС на Златни пясъци АД за промяна в управителния орган на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News