Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-02-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: СИИ Имоти АДСИЦ-София (CEEP)
СИИ Имоти АДСИЦ-София (CEEP) свиква извънредно ОСА на 10.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на промени в Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗДСИЦДС;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.03.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.02.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.02.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен интернет страницата на Борсата