Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-08-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
На проведено извънредно ОСА от 31.07.2017 г. на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) са взети следните решения:
- Избира нов Одитен комитет;
- Одобрява Правилник на Одитния комитет;
- Овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на Одитния комитет;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата