Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
На проведено редовно ОСА от 04.07.2017 г. на Спарки АД-Русе (SPV) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избира Одитен комитет;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Освобождава Станислав Петков от състава на Надзорния съвет и избира Албена Стамболова за нов член на Надзорния съвет;
- С печалбата за 2016 год. в размер на 384 970.18 лв. да бъде покрита част от загубата от предходни години в същия размер;
- Приема доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Не приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба 2 на КФН;
- Не овластява Управителния съвет и изпълнителния директор на Спарки АД за сключването на договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице Спарки Елтос АД съгласно параметри, описани в мотивиран доклад.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата