Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX), както следва:
Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) свиква ОСА на 31.07.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров 57, при следния дневен ред:
- Избор на нов Одитен комитет;
- Одобряване на Статут на Одитния комитет;
- Определяне на възнаграждение на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата