Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
На проведено редовно ОСА от 12.06.2017 г. на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 3 годишен мандат;
- Заделя 10 807.97 лв. за фонд "Резервен";
- Заделя 97 271.68 лв. като "Неразпределена печалба";
- Поради наложен ПАМ от КФН не подлага на гласуване точката от дневния ред относно: Преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3 годишен мандат.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата