Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки АД-Русе (SPV), както следва:
Спарки АД-Русе (SPV) свиква ОСА на 04.07.2017 год. от 14.00 ч. в гр. Русе, ул. Розова долина № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Избор на нов Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в управителните органи на дружеството. Проект на решение: Освобождава Станислав Петков от състава на Надзорния съвет и избира Албена Стамболова за нов член на Надзорния съвет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: С печалбата за 2016 год. в размер на 384 970.18 лв. да бъде покрита част от загубата от предходни години в същия размер;
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба 2 на КФН;
- Овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на Спарки АД за сключването на договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице Спарки Елтос АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие, съгласно параметри, описани в мотивирания доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2017 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата