Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-03-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
На проведено ОСА от 29.03.2017 год. на Спарки АД-Русе (SPV) са взети следните решения:
- Приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за Проспектите;
- Приема решение за овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на Спарки АД за сключването на договор за особен залог на търговско предприятие като обезпечение на задължения на свързаното лице Спарки Трейдинг ЕООД по Договор за банков кредит от Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад;
- Приема промени в Устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата