Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-02-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Спарки АД-Русе (SPV), както следва:
Спарки АД-Русе (SPV) свиква ОСА на 29.03.2017 г. от 14.00 ч. в гр. Русе,  ул. Розова долина  № 1, при следния дневен ред:
- Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за Проспектите;
- Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на Спарки АД за сключването на договор за особен залог на търговско предприятие като обезпечение на задължения на свързаното лице Спарки Трейдинг ЕООД по Договор за банков кредит от Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад;
- Приемане на промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.04.2017 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.03.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.03.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата