Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

06-06-2016 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
На проведено ОСА от 02.06.2016 год. на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приема годишния финансов отчет  на дружеството за 2015 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.;
- Печалбата за 2015 г. в размер на 47 907.12 лв. да се разпредели както следва:
Заделя 10% от печалбата, или 4 790.71 лв. за фонд "Резервен";
Отнася остатъка или 43 116.41 лв. в "Неразпределена печалба";
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата