Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-04-2016 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX), както следва:
Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) свиква ОСА на 02.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 57, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2015 година. Проект за решение:
Заделя 10% от нетната печалбата или 4 790.71 лв. за фонд "Резервен";
Отнася остатъка или 43 116.41 лв. в "Неразпределена печалба";
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.06.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.05.2016 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата