Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-06-2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Армейски Холдинг АД-София (4AF)
На проведено ОСА от 26.06.2014 год. на Армейски Холдинг АД-София (4AF) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.;
- Приема промени в Надзорния съвет на дружеството;
- Приема доклада по прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата