Търгувани финансови инструменти


На пазар BaSE се търгуват следните видове финансови инструменти:
 
Акции (без акции на АДСИЦ)
Акции на дружества със специална инвестиционна цел
Списък на всички емисии, регистрирани за търговия

Списък на всички емисии
Файлът съдържа информация за всички емисии, допуснати до търговия на пазар BaSE (файлът се обновява динамично).