Специализирани Бизнес Системи АД-София

Дата на ОСА: 30.07.2020
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:
Протокол от Общото събрание на акционерите