Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян

Дата на ОСА: 13.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред