Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян

Дата на ОСА: 14.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред