Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София

Дата на ОСА: 24.06.2019
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред