ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София

Дата на ОСА: 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:
Протокол от Общото събрание на акционерите