Секция "Счетоводни отчети" съдържа информация за публикуваните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети на публичните дружества, чиито акции се търгуват на пазар BaSE. Финансовите отчети са разделени по години, като са налични годишни, шестмесечни и тримесечни отчети.