Разпространение на борсова информация

БФБ-София предоставя за разпространение борсова информация под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. В тази връзка, информационните пакети предоставят данни или за определена емисия ценни книжа, или за дружествата, включени в официалните борсови индекси, или за целия пазар. Най-широкообхватните информационни пакети са:

- Информация за сделки и оферти в реално време:

Информацията се генерира след всяка промяна в базатата данни на Борсата като: въвеждане на нова поръчка "продава"/"купува", изтриване или корекция на поръчка, изпълнение на сделка. Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на "БФБ-София"АД.

- Информация за резултатите от търговската сесия в реално време:

Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти "продава" и "купува". Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на "БФБ-София"АД. Достъпът до нея се осъществява от фиксирани интернет адреси.

- Информация към края на деня:

Резултатите от търговската сесия за всички ценни книги, с които е имало сделки през деня. Информацията е достъпна за абонатите след края на търговската сесия.

За повече информация и пълен списък на информационните пакети, предлагани от БФБ-София, може да се свържете с отдел "Пазарна информация" на:

Teл: (+359 2) 937 09 34
Факс: (+359 2) 937 09 46
Е-mail: bse@bse-sofia.bg